άνδρας σε αμαξίδιο και γυναίκα που το κινεί

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου

“Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις”

Θέμα: Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας στους εγκλωβισμένους στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έξωθεν επιβαλλόμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης της ελληνικής οικονομίας έχει επιφέρει την καταρράκωση της εγχώριας αγοράς, τη διάλυση της μεσαίας τάξης, τη φτωχοποίηση της πλειονότητας του πληθυσμού και την πραγματική εξαθλίωση των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων.

Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι οικονομικές περιστάσεις, όσο μεγάλες και αν είναι οι έξωθεν πιέσεις που μπορεί να επικαλεστεί, δεν νοείται ελληνική κυβέρνηση που να μην μπορεί να διασφαλίσει τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια του κοινωνικού σώματος, η οποία επιτυγχάνεται με την άνευ όρων προστασία των πιο αδύναμων μελών του.

Επιτακτική είναι λοιπόν η ανάγκη, για ανθρωπιστικούς πλέον λόγους, να τροποποιηθεί το άρθρο 66 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α΄/18.4.2013) με το οποίο ρυθμίζεται η παράταση χορήγησης της αναπηρικής σύνταξης.

Η εν λόγω διάταξη είναι ανεπαρκής και ημιτελής, αφενός μεν γιατί δεν συμπεριλαμβάνει όσους λαμβάνουν πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας, αφετέρου δε γιατί η ισχύς της διάταξης καθορίζεται έως 31.10.2013.

Είναι γνωστό ότι στις λίστες αναμονής στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας υπάρχουν πανελλαδικά δεκάδες χιλιάδες αιτούντες την εξέτασή τους, που αναμένουν ακόμα και έναν χρόνο προκειμένου να εξεταστούν. Σημειωτέον δε ότι ιδιαιτέρως έντονο πρόβλημα παρατηρείται και στις λιγότερες ευνοούμενες περιοχές, όπως στις νησιωτικές περιοχές, που τα ΑμεΑ εγκλωβισμένοι στις λίστες αναμονής των ΚΕ.Π.Α.  οδηγούνται καθημερινά στην οικονομική εξαθλίωση.

Σε αυτές τις λίστες προστίθενται κάθε ημέρα και νέοι αιτούντες είτε για παράταση σύνταξης είτε για επαναχορήγηση επιδομάτων. Καθόσον είναι απολύτως βέβαιο ότι την 31η Οκτωβρίου του 2013 δεν θα έχει ομαλοποιηθεί το σύστημα, προτείνουμε να μην τεθεί συγκεκριμένη χρονική ισχύς της διάταξης. Επιπροσθέτως, επειδή στους αιτούντες την εξέτασή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. δεν έχει ανασταλεί μόνο η σύνταξη αναπηρίας αλλά και πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα, όπως το προνοιακό ή το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας, θα πρέπει να προβλεφθεί άμεσα και η παράταση χορήγησης πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων έως την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης αναπηρίας για τον σκοπό αυτό.

Ανάλογη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανόμενου και του δικαιώματος νοσοκομειακής περίθαλψης, για όσο χρόνο οι αιτούντες παραμένουν στις λίστες αναμονής των ΚΕ.Π.Α. Η ίδια διάταξη θα πρέπει να ορίζει με ρητό τρόπο ότι στις λίστες αναμονής των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. έχουν προτεραιότητα οι αιτούντες την εξέτασή τους για χορήγηση/επαναχορήγηση σύνταξης και πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων.

Η προτεινόμενη τροπολογία αποτελεί το ελάχιστο που υποχρεούται να πράξει η Πολιτεία για να προστατέψει τους πιο αδύναμους πολίτες της.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Το Άρθρο 66 του Ν. 4144/2013 «Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 66: Παράταση χορήγησης σύνταξης, αναπηρικών επιδομάτων, δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής περίθαλψης.

1. Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται έως τον χρόνο έκδοσης της Γνωμάτευσης Αναπηρίας με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος.

Εάν μετά την γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 ισχύουν και στις περιπτώσεις λήξης του δικαιώματος χορήγησης πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων (προνοιακών, εξωϊδρυματικού, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.).

3. Για τους αιτούντες εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και έως την έκδοση της Υγειονομικής Κρίσης της Επιτροπής για τη χορήγηση ή επαναχορήγηση, είτε σύνταξης αναπηρίας είτε πάσης φύσεως αναπηρικού επιδόματος είτε βιβλιαρίου απορίας, παρατείνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις αρμόδιες για τη χορηγηση βιβλιαρίου απορίας υπηρεσίες των Δήμων το δικαίωμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των αιτούντων, εφόσον η εξέτασή τους εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. χωρίς υπαιτιότητα των ίδιων των εξεταζομένων.

4. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ που έχει στην αρμοδιότητά της τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., δίδεται προτεραιότητα στους αιτούντες εξέταση για χορήγηση ή επαναχορήγηση σύνταξης αναπηρίας ή πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων.

5. Οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την 1.09.2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, εάν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι αρμόδιες υπηρεσίες να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους γνωμάτευση ΚΕΠΑ, βάσει της εγκυκλίου Φ80000/οίκ.30002/1896 του Υπουργού Εργασίας στις 14.12.11»

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές: Κουρουμπλής Παναγιώτης, Στρατούλης Δημήτρης, Ξανθός Ανδρέας , Κυριακάκης Βασίλης, Αγαθοπούλου Ειρήνη, Αμανατίδης Γιάννης, Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία, Βαμβακά Τζένη, Βαρεμένος Γιώργος, Γαϊτάνη Ιωάννα, Γάκης Δημήτρης, Γερμανίδης Αθανάσιος, Γεροβασίλη Όλγα, Δερμιτζάκης Κωστής, Διακάκη Μαρία, Διώτη Ηρώ, Δρίτσας Θοδωρής, Δριτσέλη Παναγιώτα, Ζαχαριάς Κώστας, Ζεϊμπέκ
Χουσεΐν, Ζερδελής Γιάννης, Ιγγλέζη Αικατερίνη, Καλογερή Αγνή, Καραγιαννίδης Χρήστος, Αϊχάν Καρά Γιουσούφ,Κατριβάνου Βασιλική, Καφαντάρη Χαρά, Κοδέλας Δημήτρης, Κοντονής Σταύρος, Κριτσωτάκης Μιχάλης, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μητρόπουλος Αλέξης, Μιχαλάκης Νίκος, Μιχελογιαννάκης Γιάννης, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Μπόλαρη Μαρία, Ουζουνίδου Ευγενία, Πάντζας Γιώργος, Πετράκος Αθανάσιος, Σαμοΐλης Στέφανος, Σταθάκης Γιώργος, Σταθάς Γιάννης, Συρμαλένιος Νίκος, Τριανταφύλλου Μαρία, Τσουκαλάς Δημήτρης, Χαραλαμπίδου Δέσποινα, Χατζηλάμπρου Βασίλης

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή