Τρία όρθια κλασέρ όπου το καθένα έχει ένα από τα γράμματα E-S-G και δίπλα σε επιγραφή οι λέξεις "Environmental, Social, Governance"

Μια νέα μελέτη που κυκλοφόρησε από το Disability:IN διαπίστωσε ότι το 72% των εταιρειών του European Fortune 500 περιλαμβάνουν την αναπηρία στις εκθέσεις ESG.

Μια παράμετρος η οποία σε πολλές επιχειρήσεις ήταν υποτιμημένη και δεν συμπεριλαμβανόταν στις εκθέσεις ESG κερδίζει τώρα έδαφος και λαμβάνεται υπόψιν όταν εξετάζονται τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια.

Μια νέα μελέτη που κυκλοφόρησε από το Disability:IN διαπίστωσε ότι το 72% των εταιρειών του European Fortune 500 περιλαμβάνουν την αναπηρία στις εκθέσεις ESG και όπως φαίνεται δείχνουν πιο θερμό ενδιαφέρον σε σχέση με τις αντίστοιχες αμερικανικές όπου το 65% των εταιρειών του Fortune 500 των ΗΠΑ. Αυτά τα ποσοστά μάλιστα αναμένεται να αυξηθούν καθώς η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας καθίσταται υποχρεωτική στην ΕΕ και σε άλλες δικαιοδοσίες από το 2025.

🔺 Το ESG είναι ένας τύπος επένδυσης όπου λαμβάνονται υπόψη μη χρηματοοικονομικοί παράγοντες.

Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διαχειριστών κεφαλαίων και άλλων επενδυτών σχετικά με παράγοντες ESG, οι εταιρείες άρχισαν να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις ESG και εκθέσεις βιωσιμότητας εκτός από τις τυπικές οικονομικές γνωστοποιήσεις τους. Καθώς δεν υπήρχε ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκθέσεις ESG, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τα θέματα που θα συμπεριλάβουν με σχετική ευελιξία.

Ωστόσο, σταδιακά εγκρίνεται ένα παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το 2025.

Όσον αφορά στην έρευνα Disability:IN ⇓

διαπιστώθηκε ότι το 99% των εταιρειών του European Fortune 500 συμμετείχαν σε κάποια μορφή αναφοράς ESG. Από αυτές, το 72% συμπεριέλαβε την αναπηρία στις αναφορές του. Ωστόσο, ενώ το 72% περιλαμβάνει την αναπηρία στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή του, μόνο το 30% αποκαλύπτει ποσοστά συμμετοχής στην αναπηρία στο εργατικό δυναμικό. Αυτό δείχνει ότι, ενώ στις εκθέσεις αναφέρεται η αναπηρία, οι εταιρείες δεν παρέχουν επαρκή δεδομένα για να υποστηρίξουν τις αξιώσεις τους. Αυτή η ασυμφωνία πιθανότατα συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επιλέγουν να αντιμετωπίσουν την αναπηρία αλλά και με το πλαίσιο που ισχύει σε κάθε κράτος.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συμμορφώνονται με τον νόμο για τους Αμερικανούς με Αναπηρία, έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Μια επιχείρηση που αποκαλύπτει μπορεί να επιλέξει να αναγνωρίσει τη συμμόρφωση με την ADA ή να δημοσιεύσει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης ADA ως μέρος των αναφορών ESG. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προσφέρει παρόμοια προστασία. Οι εταιρείες της ΕΕ ενδέχεται να προσφέρουν μια γενική δήλωση συμμόρφωσης με το CFR.

Η έννοια της ουσιαστικότητας

Ωστόσο, η πραγματική παρακολούθηση και παροχή στατιστικών είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα. Η απόφαση να αποκαλυφθούν αυτές οι πληροφορίες είναι θέμα μείζονος σημασίας. Ο όρος «ουσιώδης» αποτελεί βασικό στοιχείο της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης παγκοσμίως. Γενικά, η ουσιαστικότητα αφορά στο κατά πόσο μια συγκεκριμένη ενέργεια από μια εταιρεία είναι πιθανό να επηρεάσει τις αποφάσεις των επενδυτών και φυσικά ως έννοια λαμβάνει διάφορες διαστάσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Η ουσιαστικότητα έπαιξε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη προτύπων αναφοράς ESG και βιωσιμότητας. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα ενιαίο πρότυπο ουσιαστικότητας, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη μόνο τα συμφέροντα των μετόχων και των άμεσων επενδυτών. Η ΕΕ έχει υιοθετήσει ένα πρότυπο διπλής ουσιαστικότητας, όπου τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών ή αυτά που επηρεάζονται από τις αποφάσεις της εταιρείας, λαμβάνονται υπόψη παράλληλα με τα συμφέροντα των μετόχων. Αυτό έχει δημιουργήσει μια σύγκρουση νόμων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Πηγή: www.sofokleous10.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή