Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ επιδαπέδια σήμανση

Γράφει η Τζίνα Αλεξάκη Δικηγόρος Αθηνών

Το 1993 ο Leandro Despouy, με το βιβλίο του «Human Rights and Disabled Persons», γίνεται η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η Σύμβαση του ΟΗΕ. Επίκεντρο του εν λόγω βιβλίου ήταν το συμπέρασμα του Despouy, ότι συνήθως τα ΑΜΕΑ ζούσαν σε άσχημες συνθήκες λόγω της ύπαρξης εμποδίων από τις κοινωνίες και τα κράτη, με αποτέλεσμα να ζουν περιθωριοποιημένα από το κοινωνικό σύνολο. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και τέθηκαν σε ισχύ στις 3Μα’ίου 2008. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση στις 23 Δεκεμβρίου 2010, ενώ τον Ιανουάριο του 2011 η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τυπικά. Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής ψήφισε το ως άνω νομοσχέδιο, κυρώνοντας τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης.

Η Σύμβαση διέπεται από 8 κατευθυντήριες αρχές (άρθρο 3 Σύμβασης).

Αυτές είναι:

1) Η εγγενής αξιοπρέπεια ώστε να αποκτούν αξία οι απόψεις των ΑΜΕΑ, χωρίς να αισθάνονται τα ίδια θύματα σεξουαλικής ή συναισθηματικής εκμετάλλευσης

2) Η ατομική αυτονομία, δηλαδή η ελευθερία των ΑΜΕΑ να επιλέγουν (όντας έτσι ισότιμα με τα υπόλοιπα άτομα), και η ελευθερία λήψης αποφάσεων με προστασία παράλληλα του ιδιωτικού τους βίου

3) Ισότητα

4) Η μη διάκριση, το άρθρο 5 παρ. 2 προβλέπει την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας από τα κράτη-μέλη, ενώ ορίζει, στο άρθρο 2, ως διάκριση τον οποιονδήποτε περιορισμό ή αποκλεισμό που στοχεύει στη μη εξασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ σε κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό ή οποιοδήποτε άλλο επίπεδο

5) Εύλογη προσαρμογή με τον όρο αυτό νοείται ως η κατάλληλη και αναγκαία τροποποίηση από τα κράτη-μέλη των κανόνων της Σύμβασης ώστε να εξασφαλίζουν κάθε φορά στα ΑΜΕΑ την ίση άσκηση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τους υπόλοιπους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα

6) Ισότητα που αναφέρεται στη δημιουργία κοινωνικών συνθηκών που σέβονται τη διαφορετικότητα, αντιμετωπίζουν τα μειονεκτήματα της κοινωνίας και διασφαλίζουν την πλήρη συμμετοχή όλων (γυναικών, ανδρών, παιδιών) επί ίσοις όροις σε αυτήν

7) Συμμετοχή και ένταξη ώστε τα ΑΜΕΑ και οι ανάγκες τους να εκτιμώνται ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και να αντιμετωπίζονται ισότιμα και όχι ως ειδικά

8) Προσβασιμότητα. Η αρχή αναφέρεται όχι μόνο στη φυσική πρόσβαση στους χώρους, αλλά και στην πρόσβαση στις πληροφορίες, στις τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο, στις επικοινωνίες, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή (πρόβλεψη για ράμπες, μεγάλους διαδρόμους, πόρτες και χειρολαβές αναπήρων κ.λπ)

Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται, βάσει των άρθρων 1 και 16 των νόμων 490/1976 και 1798/1988 αντίστοιχα ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:

α) Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών

β) Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%

γ) Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο

δ) Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%. Ν. 1882/1990, Άρθρο 23 (ΦΕΚ43 Α’)

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:

ε) Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις

στ) Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία

ζ) Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία)

η) Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού

θ) Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. ΠΔ 241/2005-(ΦΕΚ 290 Α’)

ι) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες. Εγκύκλιου 515/2015 – (7-1-2015)

κ) Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑΜΕΑ μετά την απόκτηση του Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου

λ) Γονείς ανήλικων τέκνων ΑΜΕΑ και δικαστικοί συμπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων AMΕΑ

Οι χώροι στάθμευσης για ΑΜΕΑ έχουν διαστάσεις 5 μ. επί 3,30 μ., δηλαδή 1 μ. μεγαλύτερο πλάτος από τις συνήθεις θέσεις, ενώ συνδέονται με το πεζοδρόμιο μέσω ράμπας που θα βρίσκεται κοντά στον χώρο αυτόν. Για τη σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με το παρακείμενο πεζοδρόμιο θα κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο κλίσης 6% και ελάχιστου πλάτους 120 εκ. 0 χώρος στάθμευσης φέρει επικάλυψη χρώματος μπλε σε όλη την επιφάνειά του και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. Επίσης απαιτείται κάθετη πινακίδα σήμανσης με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν. 4530/2018 (άρθρο 29 παρ. 1), η παράνομη στάθμευση σε θέσεις ή σε ράμπες διάβασης ΑΜΕΑ τιμωρείται με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες-άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) για 60 ημέρες και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα την παράβαση για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες) και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

Δικαίωμα στάθμευσης στις θέσεις (ΑΜΕΑ) έχουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν δελτίο στάθμευσης. Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας του προστίμου είναι ηθικός και όχι οικονομικός, ενώ εφαρμόζεται ακόμη και απάτη Δημοτική Αστυνομία πέραν της Τροχαίας και σε δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους (λ.χ. πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ ακόμη και σε αναπηρικές θέσεις της κάθε περιοχής), καθώς η ως άνω θέσπιση είναι δημόσιου χαρακτήρα.

Πηγή: Εφημερίδα “Παρασκήνιο”

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή