Καλώς ήλθες στο meallamatia.gr, τη μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Στο meallamatia.gr θα βρεις, έγκυρες, διασταυρωμένες ειδήσεις και τεκμηριωμένες απόψεις, σε μια ιστοσελίδα που σου δίνει βήμα, τιμώντας την πολυφωνία!

Το meallamatia.gr είναι σχεδιασμένο με όλα τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρωτόκολλα προσβασιμότητας, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επισκέπτη.

Στήριξε μας!
Σε χρειαζόμαστε ως συνεργάτη / χορηγό, για να συνεχίσουμε να έχουμε φωνή!

Στείλε μας ελεύθερα το δικό σου άρθρο / άποψη, τη δική σου πρόσκληση-ανακοίνωση, ή

Καταχώρισε εδώ τη δική σου επικοινωνιακή χορηγία, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δώσε δύναμη και ζωή, σε κάτι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ!

Στήριξε έμπρακτα τη προσπάθεια του meallamatia.gr και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Με Άλλα Μάτια» (Αριθμός ΓΕΜΗ: 146708101000).

Κάνε τη δωρεά σου και στήριξε τους μη κερδοσκοπικούς κοινωνικούς σκοπούς μας:

Τραπεζικός Λογαριασμός «ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ Α.Μ.Κ.Ε.»
Τράπεζα Πειραιώς
Αριθμός : 5027092140516
ΙΒΑΝ GR58 0172 0270 0050 2709 2140 516

Μέσω PayPal

PayPal LogoΗ ΑΜΚΕ «Με άλλα Μάτια» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες αυτών, την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων, τις συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, τη λειτουργία της παρούσας διαδικτυακής πύλης κοινωνικής ενημέρωσης, την ανάπτυξη του εθελοντισμού, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ή επανένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την παρέμβαση στην κοινότητα για την εξοικείωση με την αναπηρία, τη διοργάνωση της πρωτοποριακής βιωματικής δράσης «Δείπνο στο Σκοτάδι» σε όλη την Ελλάδα, τη διεξαγωγή ημερίδων και άλλα.

Με την υπ’ αριθμό ΕΞ 3950/03-08-2018 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, το κοινωνικό και ενημερωτικό portal “www.meallamatia.gr” είναι πλέον επίσημα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα στην Ελλάδα, για την κλάση 35 (υπηρεσίες διαφήμισης) και την κλάση 41(υπηρεσίες ειδησεογραφίας, δημοσιογραφίας και επιμόρφωσης).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας στο info@meallamatia.gr ή στο 210 2627385 και ενημερώσου για το διαφημιστικό μας πακέτο και τους λοιπούς τρόπους συνεργασίας μας.

meallamatia

In English

Scope – Identity

Welcome to meallamatia.gr , the only fully accessible, interactive, social media portal for all users in Greece!

At meallamatia.gr you will find valid, verified news and substantiated opinions, on a website that gives you the opportunity to voice your opinion, thus acknowledging pluralism!

Meallamatia.gr has been designed according to all EU technical accessibility protocols, in order to respond to the guest’s individual needs.

Support us!

Become a partner / sponsor, so that our voice can continue to be heard!

Feel free to send us your article / opinion, your invitation-announcement, or

In the framework of Corporate Social Responsibility, enter your communication contribution here and empower DIVERSITY!

Effectively support the efforts made by meallamatia.gr and the Non-Profit Organisation “Me Alla Matia” (GCR No.: 146708101000)

Make a donation and support our non-profit social purposes:

Bank account: “ME ALLA MATIA NPO”

Piraeus Bank

Number: 5027092140516

IBAN GR58 0172 0270 0050 2709 2140 516

Donate with Paypal

PayPal Logo“Me Alla Matia” was founded in June 2018 for the purpose of providing social care and consultancy services to vulnerable social groups and their families; to promote the social solidarity economy; to run educational, recreational and intercultural programmes; to collaborate with domestic and international public and private organisations; to operate this online social media portal; to encourage volunteerism; to introduce or reintroduce vulnerable social groups into the social and professional scene; to familiarise the community with disability; to organise the innovative experiential action “Dinner in the Dark” throughout Greece; to conduct meetings and more.

Further to decision number EX 3950/03-08-2018 (ΕΞ3950/03-08-2018) issued by the Ministry of Economy & Development’s General Secretariat of Commerce and Consumer Protection, the social and media portal “www.meallamatia.gr” is now an officially registered trademark in Greece for class 35 (advertising and business services) and class 41 (education and entertainment).

For more information contact us at info@meallamatia.gr or call us on +30 210 2627385 to find out more about our advertising deals and other methods of collaboration.

λογότυπο με άλλα μάτια

 

In italian

Scopo – Identità

Benvenuto in meallamatia.gr, l’unico, completamente accessibile a ogni utente e interattivo portale sociale in Grecia!

In meallamatia.gr troverai notizie valide, verificate e opinioni documentate su un sito che ti dà la parola rispettando il pluralismo!

meallamatia.gr è disegnato in base a tutte le norme tecniche europee di accessibilità affinché corrisponda alle esigenze individuali di ogni visitatore.

Sostienici!

Abbiamo bisogno di te come collaboratore/sponsor per continuare ad avere voce!

Mandaci liberamente il tuo articolo, la tua opinione, la tua comunicazione, il tuo invito o

inserisci qui la tua sponsorizzazione, nell’ ambito della Responsabilità Sociale d’ Impresa, e da’ forza e vita a una cosa DIFFERENTE!

Sostieni il tentativo del meallamatia.gr e della Società Civile senza fini di lucro «ME ALLA MATIA» (Numero G.E.M.I: 146708101000).

Fa’ la tua donazione e sostieni i nostri obiettivi di carattere sociale e senza fini di lucro:

Conto Bancario “ME ALLA MATIA A.M.K.E”
Banca Piraeus
Numero: 5027092140516
ΙΒΑΝ GR58 0172 0270 0050 2709 2140 516

La Società Civile Senza Fini di Lucro «ME ALLA MATIA» è stata fondata nel giugno del 2018 avendo come scopo la prestazione di servizi di assistenza sociale e consulenza a gruppi sociali vulnerabili e alle famiglie di essi, la promozione dell’economia sociale e solidale, la realizzazione di programmi educativi, interculturali e ricreativi, la collaborazione con enti pubblici e privati a livello nazionale e internazionale, il funzionamento del presente portale d’informazione sociale, lo sviluppo del volontariato, l’integrazione sociale e professionale o il reinserimento di gruppi sociali vulnerabili, l’intervento sociale per la familiarizzazione con la disabilità, l’organizzazione della “Cena nel Buio”, un’ innovativa iniziativa dell’ esperienza sensoriale in tutta la Grecia, lo svolgimento di convegni ecc.

Con la decisione n. 3950/03-08-2018 del Segretariato Generale del Commercio e della Protezione del Consumatore del Ministero dell’ Economia e dello Sviluppo, il portale di carattere sociale e informativo www.meallamatia.gr è marchio registrato in Grecia, per la categoria 35 (servizi di pubblicità) e la categoria 41 (servizi di notiziario, giornalismo e formazione).

Per ulteriori informazioni contattaci al info@meallamatia.gr o al 210 2627385 e informati sul nostro pacchetto pubblicitario e gli altri modi di collaborazione.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή