αναπηρικό σήμα

Οι βασικότερες διατάξεις του ν. 4961/2022 : “Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” που αφορούν την αναπηρία

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 102

Εθνική Πύλη Αναπηρίας

1.Στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) τηρείται πληροφοριακό σύστημα με την επωνυμία «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2.Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας συντίθεται από τα ακόλουθα επιμέρους συστήματα:

α) το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας, που αποτελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα: αα) το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας,

αβ) το Υποσύστημα Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που αποτελεί τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), που υποστηρίζονται από εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

αγ) το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α., το οποίο υποστηρίζεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., β) το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία (Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ), γ) το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, και

δ) το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας, τα οποία υποστηρίζονται από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3.Μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας τα άτομα με αναπηρία:

α) έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ,

β) υποβάλλουν αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας,

γ) υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας,

δ) εξυπηρετούνται, στο πλαίσιο υπηρεσίας μιας στάσης, για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία, και

ε) πληροφορούνται για τις διαθέσιμες παροχές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις παροχές αυτές.

4.Κάθε αίτημα για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία εξετάζεται μόνο μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας. Οι διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας της παρ. 1 του άρθρου 103 διενεργούνται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας σύμφωνα με το άρθρο 103. Τα στοιχεία των πιστοποιήσεων αναπηρίας αντλούνται απευθείας από την Εθνική Πύλη Αναπηρίας μέσω της διαλειτουργικότητας των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, για την απονομή παροχών και διευκολύνσεων από φορείς του δημόσιου τομέα υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

5.Ο ιστότοπος της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας έχει επίπεδο προσβασιμότητας, τουλάχιστον, ΑΑΑ του προτύπου W3C/WCAG 2.1 ή συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου Η’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), περί της ψηφιακής προσβασιμότητας, και της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1301), περί του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 103

Ψηφιακή διαδικασία υγειονομικής κρίσης αναπηρίας

1.Η υγειονομική κρίση για την πιστοποίηση αναπηρίας γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές που υπάγονται στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Θ-Ε.Φ.Κ.Α.).

2.Η ψηφιακή διαδικασία πρωτοβάθμιας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας αποτελείται από τα εξής στάδια:

α) υποβολή αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας από τον ενδιαφερόμενο,

β) κατάρτιση και υποβολή Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου,

γ) εξέταση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.,

δ) έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.) από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή,

ε) έκδοση Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από το ΚΕ.Π.Α..

3.Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλεται μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας και υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί. Η αυθεντικοποίηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή τα σημεία εξυπηρέτησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

4.Μετά από την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας καταρτίζεται και υποβάλλεται στο Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος. Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος περιλαμβάνει: α) τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο, που περιέχει στοιχεία απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτούντος ως προς την κύρια αξιολογούμενη πάθηση, και β) τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους, που περιέχουν αντίστοιχα στοιχεία για τις συνυπάρχουσες αξιολογούμενες παθήσεις. Ο Γενικός Εισηγητικός Φάκελος και οι Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι συντάσσονται, συμπληρώνονται και υποβάλλονται από ιατρούς τους οποίους επιλέγει ο αιτών. Ο ιατρός που υποβάλλει τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο έχει την ευθύνη για την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Η οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας.

5.Μετά από την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας προσδιορίζεται η αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή που θα εξετάσει τον ενδιαφερόμενο και ορίζεται η ημερομηνία εξέτασής του. Η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή έχει πρόσβαση και λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και των υπόλοιπων ιατρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του αιτούντος, καθώς και σε Εθνικά Μητρώα Ασθενών.

6.Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή εκδίδει τη Γ.Α., στην οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος, σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). Βάσει της Γ.Α., το ΚΕ.Π.Α. εκδίδει τη Γ.Α.Π.Α., η οποία είναι δεσμευτική για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Η Γ.Α.Π.Α. ορίζει τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας και καταγράφει τις διαπιστωθείσες παθήσεις του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση νόσων κατά ICD-10, και το ποσοστό ιατρικής αναπηρίας του, καθώς και τις συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία και για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαιτούμενες ιατρικές προϋποθέσεις. Οι Γ.Α. ελέγχονται δειγματοληπτικά από Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου που συγκροτείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α..

7.Η διαδικασία ενώπιον της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης.

8.Με τη διαδικασία των παρ. 3 έως 7 ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί:

α) την αναθεώρηση της Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να συμπληρωθούν περαιτέρω στοιχεία που οδηγούν στη χορήγηση επιπλέον ωφελημάτων και παροχών που δικαιούται ο αιτών βάσει της αναπηρίας που πιστοποιήθηκε με αυτή,

β) την ανανέωση της Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας που ορίστηκε με αυτή ή

γ) την έκδοση νέας Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί επιδείνωση της πάθησης ή νέα πάθηση. Ειδικά ως προς τη διαδικασία αναθεώρησης της Γ.Α.Π.Α., η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να δεχτεί το σχετικό αίτημα και να εκδώσει αναθεωρημένη Γ.Α.Π.Α. ή να απορρίψει το σχετικό αίτημα, χωρίς το στάδιο εξέτασης του ενδιαφερομένου.

9.Κατά της Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε με οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Γ.Α.Π.Α. σε αυτόν. Προσφυγή δύναται να ασκήσει, εντός της ίδιας προθεσμίας, και ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. που έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α.. Η προσφυγή ασκείται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Η άσκηση της προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η προθεσμία προσφυγής κατά της Γ.Α.Π.Α. και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την ισχύ της Γ.Α.Π.Α. που έχει εκδοθεί από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή έχει πρόσβαση στα ίδια στοιχεία, στα οποία έχει πρόσβαση η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, καθώς και σε στοιχεία που θα προσκομισθούν εν τω μεταξύ. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, η Γ.Α.Π.Α. που έχει εκδοθεί από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ακυρώνεται και υποκαθίσταται από τη Γ.Α.Π.Α. που εκδίδεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.

10.Αν το άτομο με αναπηρία που έχει πιστοποιηθεί με την παραπάνω διαδικασία υποβάλλει αίτημα προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση παροχής ή κοινωνικής υπηρεσίας που σχετίζεται με την αναπηρία εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον αντίστοιχο φορέα λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και στην περίπτωση κατά την

οποία, μετά από την κοινοποίηση απόρριψης αίτησης που έχει υποβληθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας από ένα από τους παραπάνω δύο φορείς, ο αιτών υποβάλει αίτημα στον έτερο φορέα εντός δύο (2) μηνών.

Άρθρο 104

Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

1.Στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) συστήνεται Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) που αποτελείται από ειδικευμένους ιατρούς, οι οποίοι εγγράφονται σε αυτό κατόπιν αίτησής τους και μετά από επιτυχή ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης. Τα στοιχεία των ιατρών του Ε.Σ.Ι. τηρούνται σε Μητρώο, το οποίο τηρεί και διαχειρίζεται ο e-Ε.Φ.Κ.Α.. Οι ιατροί του Ε.Σ.Ι. αξιολογούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και επανεκπαιδεύονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. συγκροτούνται αποκλειστικά από ιατρούς του Ε.Σ.Ι..

2.Οι ιατροί του Ε.Σ.Ι. διαγράφονται από αυτό με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις εξής περιπτώσεις:

α) αν η αξιολόγηση του έργου που παρέχουν στις υγειονομικές επιτροπές είναι αρνητική,

β) αν παραλείπουν να συμμετέχουν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης,

γ) αν αναιτιολόγητα αρνούνται επανειλημμένα τη συμμετοχή τους σε υγειονομικές επιτροπές,

δ) αν απωλέσουν τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στο Ε.Σ.Ι. ή αποκτήσουν κώλυμα.

Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. δύνανται να προσφύγουν κατά της απόφασης διαγραφής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να τίθεται σε αναστολή καθηκόντων ιατρός του Ε.Σ.Ι., αν ασκηθεί εναντίον του ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ιατρών του Ε.Σ.Ι..

3.Οι υγειονομικές επιτροπές συστήνονται κατά ειδικότητα και συνεδρίαση με βάση τα υποβληθέντα αιτήματα για γνωμάτευση και τις κύριες παθήσεις σε αυτά, την εντοπιότητα του ιατρού, την κατοικία του αιτούντος, τις διαθέσιμες ειδικότητες και την ανηλικότητα του αιτούντος. Σε περίπτωση εξέτασης ανηλίκου, στην επιτροπή συμμετέχει ιατρός του Ε.Σ.Ι. με ειδικότητα στην παιδιατρική ή άλλη παιδιατρική εξειδίκευση, εάν είναι διαθέσιμος. Οι Δημόσιες Δομές Φροντίδας Υγείας (Δ.Δ.Φ.Υ.) και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) οφείλουν να επιτρέπουν στους ιατρούς που υπηρετούν σε αυτούς να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις υγειονομικών επιτροπών, στις οποίες έχουν ορισθεί, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανά μήνα. Με την απόφαση ορισμού της υγειονομικής επιτροπής ορίζεται και ο πρόεδρός της, ο οποίος πρέπει να κατέχει ειδικότητα αντίστοιχη με αυτή της επιτροπής.

4.Στους ιατρούς του Ε.Σ.Ι. και στους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. καταβάλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αποζημίωση ανά κρινόμενο αίτημα, για το οποίο εκδίδεται οριστική Γ.Α.. Στους ιατρούς και στους γραμματείς της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου καταβάλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αποζημίωση ανά ελεγχόμενο περιστατικό. Η αποζημίωση της παρούσας καταβάλλεται σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 109. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί κατά έτος το διπλάσιο του μηνιαίου ανώτατου ορίου αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Στους μετακινούμενους εκτός έδρας ιατρούς του Ε.Σ.Ι. για την άσκηση καθηκόντων ως προέδρου ή μέλους των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. καταβάλλονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. οι δαπάνες μετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση), οι οποίες καταβάλλονται κατά τις κείμενες διατάξεις στους μετακινούμενους εκτός έδρας δημοσίους υπαλλήλους. Ως ανώτατο ετήσιο όριο μετακινήσεων ορίζονται οι ενενήντα (90) ημέρες.

Άρθρο 105

Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία

1.Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία είναι υποσύστημα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Σε αυτό καταγράφονται όλα τα άτομα που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η καταγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία δεν θίγει την ισχύ πιστοποιήσεων αναπηρίας που έχουν ήδη χορηγηθεί.

2.Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία διασυνδέεται με δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες προς άτομα με αναπηρία. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου, ως αποδέκτες δεδομένων από το εν λόγω Μητρώο, κατά την έννοια του στοιχ. (9) του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), έχουν πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών και ενη-μερώνουν ψηφιακά την Εθνική Πύλη Αναπηρίας ως προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους στους οποίους χορηγούνται παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγούνται. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου παρέχουν στατιστικά δεδομένα των δικαιούχων και των ωφελουμένων από τις παροχές αυτές για σκοπούς άσκησης δημόσιας πολιτικής.

Άρθρο 106

Κάρτα Αναπηρίας

Στα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας, εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η Κάρτα Αναπηρίας αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου.

2.Η Κάρτα Αναπηρίας διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Με τη διασύνδεση αυτή, επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχος της Κάρτας Αναπηρίας είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και προσδιορίζονται τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά της αναπηρίας του, όπως και τα ειδικότερα ωφελήματα που δικαιούται, για τα οποία είναι απαραίτητη η ταυτοπροσωπία, καθώς και η απόδειξη της ιδιότητας του κατόχου μέσω της Κάρτας Αναπηρίας.

Άρθρο 107

Μητρώο Παροχών Αναπηρίας

1.Στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας καταγράφονται οι διευκολύνσεις, τα ωφελήματα και οι παροχές που δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη λήψη τους.

2.Η συμπλήρωση του Μητρώου Παροχών Αναπηρίας γίνεται από τους δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία.

Άρθρο 108

Προστασία προσωπικών δεδομένων

1.Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.),των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης των ενδιαφερομένων.

2.Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ορίζονται ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, για τη λειτουργία του συστήματος και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 103 του παρόντος και στον ν. 4520/2018 (Α’ 30). Το Υπουργείο Υγείας είναι από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. ως προς τα προσωπικά δεδομένα που αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών, στα οποία το Υπουργείο Υγείας έχει ορισθεί Υπεύθυνος Επεξεργασίας και με τα οποία η Εθνική Πύλη Αναπηρίας διαλειτουργεί για την άντληση προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κατά την εφαρμογή της παρούσας. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς: α) την πιστοποίηση της αναπηρίας, και β) την τήρηση μητρώου με τα δεδομένα της αναπηρίας, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να λαμβάνουν τις παροχές που σχετίζονται με αυτή. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι αυτά που δηλώνει ο πολίτης στην αίτησή του, αυτά που δηλώνονται στον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, αυτά που περιλαμβάνονται στην έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας και στη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και αυτά που αντλούνται από τα συστήματα με τα οποία διαλειτουργεί η Εθνική Πύλη Αναπηρίας.

3.Το Υπουργείο Υγείας και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα των ιατρών που αποτελούν το Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.). Τα στοιχεία των ιατρών του Ε.Σ.Ι. τηρούνται σε Μητρώο το οποίο τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος το διαχειρίζεται για την πλήρωση των εκ του νόμου σκοπών του.

4.Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας του Ψηφιακού Μητρώου ατόμων με αναπηρία είναι το Υπουργείο Υγείας και ο e-Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 109

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, οι εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή, οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη δημιουργία και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, την ανάπτυξη των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 103, 105, 106 και 107. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα του πρώτου εδαφίου για τα ειδικότερα συστήματα και τα επιμέρους υποσυστήματα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Ειδικότερα ως προς τα επιμέρους συστήματα, με την απόφαση ρυθμίζονται ιδίως:

α) Ως προς το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα ζητήματα σχετικά με την υποβολή αιτημάτων, τον προσδιορισμό και την ειδοποίηση των ιατρών που συμπληρώνουν τον ψηφιακό Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο και τη σύνταξη και οριστικοποίηση του φακέλου αυτού, τον προγραμματισμό και τις συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών, την έκδοση και κοινοποίηση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.) και Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), τις διαδικασίες ενημέρωσης του πολίτη και την ανάπτυξη των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων.

β) Ως προς το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής και οι απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες των ενδιαφερομένων και των αρμόδιων υπηρεσιών, τα τηρούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, αναπηρίας και παροχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ατομικές καρτέλες κάθε εγγεγραμμένου, όπως και των δικαστικών συμπαραστατών και νομίμων εκπροσώπων αυτών, η πηγή των στοιχείων αυτών, τα στοιχεία των πιστοποιήσεων αναπηρίας που τηρούνται, και η τήρηση ειδικότερων μητρώων ανά τύπο αναπηρίας ή πάθησης. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των κρίσεων των φορέων του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

γ) Ως προς το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, ο τρόπος ενσωμάτωσης δεδομένων από τους δημόσιους φορείς που απονέμουν ή χορηγούν επιδόματα και βοηθήματα προς τα άτομα με αναπηρία και ο τόπος της αποτύπωσης των επιδομάτων, βοηθημάτων και ωφελημάτων που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία και οι προϋποθέσεις για τη λήψη τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ) Ως προς το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας και την Κάρτα Αναπηρίας, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής της, η μορφή, οι διαστάσεις και το υλικό των πλαστικών καρτών, οι τρόποι ταυτοποίησης του κατόχου τους και πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους, οι παροχές που συνδέονται με την Κάρτα Αναπηρίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η αντιστοίχιση των δεδομένων που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά παροχή, ζητήματα που αφορούν στην έκδοση και διάθεση καρτών, καθώς και οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής που χορηγείται στους δικαιούχους της Κάρτας Αναπηρίας μαζί με αυτήν.

2.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), μετά από εισήγηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.ΑΟ.Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας, αιτήσεων αναθεώρησης και ανανέωσης της Γ.Α.Π.Α. ή έκδοσης νέας, προκειμένου να πιστοποιηθεί νέα πάθηση ή επιδείνωση της ήδη πιστοποιηθείσας πάθησης, οι προθεσμίες προς ενέργεια για τους αιτούντες και το ΚΕ.Π.Α. και οι συνέπειες παράβασης αυτών, οι λεπτομέρειες συγκρότησης των υγειονομικών επιτροπών και των λοιπών οργάνων που συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται:

α) τα προσόντα και οι ειδικότητες των ιατρών που εντάσσονται στο Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.), β) η διαδικασία εγγραφής ιατρών στο Μητρώο του Ε.Σ.Ι.,

γ) η εξειδίκευση των κριτηρίων και η διαδικασία αξιολόγησης των ιατρών του Ε.Σ.Ι., δ) τα στοιχεία του Μητρώου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του και τις εγγραφές του,

ε) ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο των γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. από αυτή, στ) οι όροι και η διαδικασία αναστολής καθηκόντων, καθώς και οι όροι και η διαδικασία διαγραφής ιατρού από το Ε.Σ.Ι. και επανένταξης σε αυτό, και

ζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 104.

4.Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται:

α) η ύλη, το πρόγραμμα, η διάρκεια και η διαδικασία της ειδικής εκπαίδευσης των ιατρών που είναι υποψήφιοι προς ένταξη στο Ε.Σ.Ι., καθώς και τα κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσής της,

β) η ύλη, το πρόγραμμα, η διάρκεια και η διαδικασία της επανεκπαίδευσης των ιατρών του Ε.Σ.Ι., και

γ) τα σημεία λειτουργίας των γραμματειών του ΚΕ.Π.Α. και τα σημεία διενέργειας συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α..

5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των ιατρών του Ε.Σ.Ι., των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. και των ιατρών και των γραμματέων της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης αυτής και ο τρόπος αποτύπωσής της στα βιβλία των ιδιωτών ιατρών του Ε.Σ.Ι..

6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας των Ιατρών του Ε.Σ.Ι., ο οποίος καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιατρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α..

Άρθρο 110

Τελικές διατάξεις

Προσθήκη περ. ιδ) στην παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4520/2018 – Προσθήκη υποπερ. ιγιγ’ στην περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4520/2018

1.Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), προστίθεται περ. ιδ) ως εξής:

«ιδ) Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. αντιστοιχίζονται οι σχετικές με την αναπηρία προϋποθέσεις που τίθενται από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, καθώς και οι παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες που απονέμονται με αξιοποίηση της Κάρτας Αναπηρίας σε άτομα με αναπηρία, με συγκεκριμένα πεδία και συγκεκριμένες τιμές του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία, όπως ενδεικτικά με την κωδικοποίηση των παθήσεων κατά ICD-10. Προς τούτο, ο Διοικητής του Ο.Π.Ε.Κ.Α. δύναται, με απόφασή του, να συστήνει και να συγκροτεί άμισθες επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα και να ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους.»

2.Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4520/ 2018, περί των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων, προστίθεται υποπερ. ιγιγ) ως εξής:

«ιγιγ) η διαχείριση των ζητημάτων που σχετίζονται με την Εθνική Πύλη Αναπηρίας και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και των ζητημάτων που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας.»

Άρθρο 111

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1.Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 108, περί της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας και περί του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), εφαρμόζεται, συμπληρωματικά και στον βαθμό που δεν είναι αντίθετη προς το άρθρο 2 του παρόντος, η υπ’ αρ. 84045/27.10.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 5074), περί του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α..

2.Μέχρι την πρώτη εγγραφή ιατρών στο Μητρώο του Ε.Σ.Ι., οι υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. λειτουργούν και στελεχώνονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).

3.Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 108 τα μέλη τους αποζημιώνονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, περί του ΚΕ.Π.Α..

4.Αιτήσεις για υγειονομική κρίση αναπηρίας που υποβάλλονται μέχρι την 15η.9.2022 εξετάζονται με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά από την 15η.9.2022, όσοι έχουν εκκρεμείς αιτήσεις για υγειονομική κρίση αναπηρίας δύνανται, με αίτημά τους που υποβάλλεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, να ζητήσουν την εξέταση της αίτησής τους με την ψηφιακή διαδικασία υγειονομικής κρίσης αναπηρίας. Η παρ. 7 του άρθρου 103 εφαρμόζεται και για τις αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5.Από την 1η.11.2022 οι δικαιούχοι ψηφιακής κάρτας μπορούν να αξιοποιούν την Κάρτα Αναπηρίας για την ταυτοποίηση και την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

Άρθρο 112

Καταργητικές διατάξεις

Από τη 15η.9.2022 καταργούνται:

α) Οι παρ. 2 έως 9 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), περί Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, εκτός από τις διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ μεταβατικά σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του παρόντος,

β) οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 4 του ν. 2430/1996 (Α’ 156), περί πιστοποίησης αναπηρίας,

γ) το π.δ. 210/1998 (Α’ 169), περί καθορισμού κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση της κάρτας αναπηρίας,

δ) η υπό στοιχεία Π3α/Φ80/ΟΙΚ.907/1.3.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 284),

ε) η υποπερ. 15 της περ. ε’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), περί χορήγησης κάρτας αναπηρίας,

στ) το άρθρο 215 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί πιλοτικής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών,

ζ) το άρθρο 17 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), περί επέκτασης της ηλεκτρονικής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα,

η) η υπό στοιχεία Δ12/Γ.Π.οικ.2738/36/17.1.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 57), και

θ) κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη στις προβλέψεις του.

2. Με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) καταργείται το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2556/1997 (Α’ 270), και οι ιατροί που υπηρετούν σε αυτό εντάσσονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Ε.Σ.Ι., χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση της αρχικής εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 10

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή