• Αρχική
  • Απόψεις – Παρεμβάσεις
  • «Παράσταση διαμαρτυρίας και διακοπή λειτουργίας του Προγράμματος Διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση.»
Μπάνερ: Χέρια που νοηματίζουν το λογότυπο της ΟΜΚΕ και ο τίτλος του άρθρου

Κύριοι Υπουργοί,

η παρούσα επιστολή είναι μια κραυγή αγωνίας για το παρόν και το μέλλον μιας υπηρεσίας με σημαντικό παρελθόν ως προς το έργο που έχει επιτελέσει: από το 2006, επί 17 συναπτά έτη, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) υλοποιεί με μέγιστη προσήλωση το Πρόγραμμα Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.), με στόχο την κάλυψη των πάσης φύσεως επικοινωνιακών αναγκών των κωφών και βαρήκοων πολιτών ανά την Ελλάδα και, κατ’ επέκταση, την εν γένει απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες αυτής της χώρας.

Κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι το έτος 2020 για πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας του εν λόγω Προγράμματος αφαιρέθηκε ο σχετικός κωδικός από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αφήνοντάς το επί της ουσίας στον αέρα. Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία μας από τότε μέχρι και σήμερα καλεί επανειλημμένως την ηγεσία του Υπουργείου σας για επίλυση του κρίσιμου αυτού ζητήματος, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει προς την ικανοποίηση αυτού.

Δεδομένης της επισφαλούς κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει τα τελευταία έτη και της έντονης ανησυχίας μας για την πορεία λειτουργίας του προγράμματος για το έτος 2023, την 1η Αυγούστου 2022, με το υπ’ αρ. πρωτ. 462/01-08-2022 υπόμνημά μας, τονίσαμε για ακόμη μία φορά την αναγκαιότητα επαναφοράς του σχετικού κωδικού στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αύξησης της επιχορήγησής του, ζητώντας να οριστεί άμεσα συνάντηση με το Υπουργείο σας.

Ουδεμία, όμως, απάντηση υπήρξε. Έκτοτε, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος σάς έχει απευθύνει αλλεπάλληλα αιτήματα συνάντησης για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κωφοί – βαρήκοοι πολίτες και τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης -όπως ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας του Προγράμματος Διερμηνείας- δυστυχώς χωρίς καμία ανταπόκριση, γεγονός που μας απογοητεύει ιδιαίτερα και μας προβληματίζει εντόνως.

Θέτουμε υπόψη σας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, που εργάζονται για το Πρόγραμμα της Ομοσπονδίας μας και καλύπτουν καθημερινώς τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών – βαρήκοων πολιτών, παραμένουν απλήρωτοι. Παράλληλα, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος επιχορήγησης για το έτος 2023 που έχουμε υποβάλει στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας.

Σας καλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, καθώς είναι πλέον δεδομένο ότι το Πρόγραμμα Διερμηνείας δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, γεγονός που αποτελεί τεράστια οπισθοδρόμηση, αφού οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες χωρίς την παροχή διερμηνείας θα τεθούν και πάλι στο περιθώριο και η ευθύνη για αυτή την οπισθοδρόμηση θα βαραίνει εσάς. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και δεν δοθεί μια αποτελεσματική και μόνιμη λύση, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να διακόψουμε τη λειτουργία του Προγράμματος Διερμηνείας την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και παράλληλα να προχωρήσουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας και εν συνεχεία το Μέγαρο Μαξίμου, με σύσσωμη την κοινότητα των κωφών και βαρήκοων πολιτών, για τη διεκδίκηση του αναφαίρετου δικαιώματός μας στην πρόσβαση.

Κύριοι Υπουργοί,

Λαμβάνοντας υπόψη:

➢ Τα άρθρα 5 «Ισότητα και Μη-διάκριση», 9 «Προσβασιμότητα», 19 «Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία», 24 «Εκπαίδευση», 25 »Υγεία», 27 «Εργασία και Απασχόληση», 29 «Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή» και 30 «Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Ν. 4074/2012).

➢ Τις προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν. 4488/2017 σύμφωνα με την οποία:

«Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα άτομα με αναπηρία την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του»

➢ Και την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του ν. 4488/2017:

«2. Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών».

Ήρθε η ώρα να δείξετε έμπρακτα τη στήριξή σας προς τα Άτομα με Αναπηρία και να προχωρήσετε στις προσήκουσες ενέργειες, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, καθώς τυχόν κατάργηση της υπηρεσίας αυτής ή και υποχρηματοδότησή της παραβιάζει κατάφωρα το αναφαίρετο δικαίωμά μας στην ισότιμη πρόσβαση και την πλήρη ενσωμάτωσή μας στην κοινωνία.

Με εκτίμηση,

Η Γεν. Γραμματέας Μαρία Κυφωνίδου 

Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Σίμψης 

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή