τετράδιο Πανελληνίων 2018

Οι απαντήσεις των πανελληνίων εξετάσεων με την εγκυρότητα του Νέου Φροντιστηρίου http://neo.edu.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΙΜΕΝΑ

Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. […] Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat.
…………………………………………………………………………………………
Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetāte recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti lēgit.
…………………………………………………………………………………………
Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortātur ut salūtem sperent.


ΘΕΜΑΤΑ

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων. Μονάδες 40

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ο Σίλιος ο Ιταλικός, ο επικός ποιητής, ήταν ένδοξος άνδρας. Τα δεκαεπτά βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην καμπανία. […] Επιδίωκε τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. Αυτόν τον τιμούσε όπως ο μαθητής (τιμά) το δάσκαλο. Το μνημείο του, το οποίο βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε σαν ναό.
…………………………………………………………………………………………..
Όταν ο Άκκιος είχε έλθει από την πόλη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε αποσυρθεί σε μεγάλη πια ηλικία, κατέλυσε σε αυτόν. Ο Άκκιος, ο οποίος ήταν πολύ μικρότερος στην ηλικία, διάβασε σε αυτόν, επειδή το επιθυμούσε, την τραγωδία του, της οποίας το όνομα είναι «Ατρέας».
………………………………………………………………………………………….
Για τον λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά. Συμβουλεύει τον απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή στον ιμάντα του ακοντίου και να (τη) ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει πως θα έλθει γρήγορα με τις λεγεώνες (του). Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Αυτό, τυχαία (ή: κατά σύμπτωση),καρφώθηκε σ’ έναν πύργο και τρεις μέρες αργότερα γίνεται αντιληπτό από κάποιον στρατιώτη και μεταφέρεται στον Κικέρωνα. Εκείνος διαβάζει μέχρι τέλους την επιστολή και προτρέπει τους στρατιώτες να ελπίζουν στη σωτηρία (τους).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
vir : τη γενική του πληθυντικού αριθμού
libri : την κλητική του ενικού αριθμού
eius (το πρώτο): την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
se (το πρώτο) : τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο α΄ πρόσωπο
Pacuvius : την κλητική του ενικού αριθμού
nomen : την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού
rem : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού
casu : τη γενική του πληθυντικού αριθμού
turrim : την αφαιρετική του ενικού αριθμού
salūtem : την ονομαστική του ενικού αριθμού.
Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

virorum
liber
ea
nobis
Pacuvi
nomina
res
casuum
turri
salus

Β1β.

pulchri: να γράψετε τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου στην αφαιρετική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.
multo: να γράψετε τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος.
minor: να γράψετε τον θετικό βαθμό του επιθέτου στο ίδιο γένος, στην ίδια πτώση και στον ίδιο αριθμό.
celeriter: να γράψετε τον υπερθετικό βαθμό.
Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

pulchriore
plus (συγκριτικός) – plurimum (υπερθετικός)
parvus
celerrime

Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
erat (το πρώτο) : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ενεργητική περιφραστική συζυγία (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)
tenēbat : τη γενική του γερουνδίου
venisset : τη μετοχή του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος για το γένος, τον αριθμό και
την πτώση)
recesserat : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
desideranti : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
adīre : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
possit : το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου
veritus : το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο της μετοχής)
conspicitur : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 9

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

futurus erat
tenendi
venturus
recedemus
desiderent
adeunto
potuerim
veriturum esse
conspiceris/ conspicere

Β2β.

defertur: να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή.
Μονάδες 6

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: defers
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: deferebas
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: deferes
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: detulisti
ΥΠΕΡΣΥΝΤΤΕΛΙΚΟΣ: detuleras
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: detuleris

Γ1α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
poēta: είναι……………στο ……………
cui: είναι………………στο…………….
casu: είναι…………….στο ……………
Μονάδες 6

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

poeta : είναι παράθεση στο ΄΄Silius Italicus΄΄
cui : είναιι δοτική προσωπική κτητική στο ρήμα ΄΄est ΄΄
casu : είναι αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρήμα ΄΄adhaesit΄΄

Γ1β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική:
«Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris [Caesar] mittit» (μονάδες 4).
«Haec […] tertio post die a quodam milite conspicitur» (μονάδες 4).
Μονάδες 8

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

«Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris [Caesar] mittit»
Σε παθητική σύνταξη : Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris a Caesare mittitur.

«Haec […] tertio post die a quodam milite conspicitur»
Σε ενεργητική σύνταξη : Hanc tertio post die quidam miles conspicit.

Γ1γ. «Tarentum»: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου , ώστε να εκφράζεται η στάση σε τόπο.
Μονάδα 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

«Tarentum» : Tarenti (γενική ενικού ως όνομα β΄ κλίσης ενικού αριθμού)

Γ2α. «Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset»: να αναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να δηλώνει το προτερόχρονο με διαφορετικό τρόπο.
Μονάδες 2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

«Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset» : postquam / ubi / ut / simul Accius ex urbe Roma Tarentum venit.

Γ2β. «adfore»: να εντοπίσετε το υποκείμενο του απαρεμφάτου (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την πτώση του (μονάδες 2)Μονάδες 3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

«adfore» : Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου είναι το se. Πρόκειται για λατινισμό του ειδικού απαρεμφάτου και δηλώνεται η αυτοπάθεια για γ΄ πρόσωπο .

Γ2γ. «ut tragulam mitteret»: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1). Μονάδες 4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δευτερεύουσα βουλητική πρόταση που λειτουργεί σε θέση αντικειμένου στο ρήμα της κύριας ΄΄constituit΄΄ . Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ΄΄ut΄΄ (καταφατική) και εκφέρεται με υποτακτική , διότι η βούληση θεωρείται ως κάτι το επιθυμητό. Συγκεκριμένα , εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (εξάρτηση από τον ιστορικό χρόνο ΄΄constituit΄΄ πρκ) . Ισχύει η ιδιόμορφη ακολουθία των χρόνων κατά την οποία η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της (συγχρονισμός στο παρελθόν της κύριας με τη δευτερεύουσα).

Γ2δ. «periculum veritus»: να αναλύσετε τη μετοχή σε δύο προτάσεις έτσι, ώστε η μία να εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία (μονάδες 3) και η άλλη το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας (μονάδες 3). Μονάδες 6

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

«periculum veritus» : για αντικειμενική αιτιολογία: quod / quia / quoniam Gallus veritus erat για αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας : cum Gallus veritus esset

Επιμέλεια απαντήσεων: Γκικοπούλου Ελεάνα, Σταμπολτζή Φένια, Κόκορε Μαρία

 

Σχετικά με τον συντάκτη

Νέο Φροντιστήριο
Το Νέο Φροντιστήριο αποτελεί τον παλαιότερο και μεγαλύτερο Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης της χώρας

Αφήστε σχόλιο