Δύο άντρες που διαβάζουν στο τάμπετ στατιστικά για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
του Λουκά  Γεωργιάδη  (loukas1972@gmail.com)

Ποιο είναι το ζητούμενο , για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και ποιοι οι δείκτες μέτρησης

Μια εταιρεία που έχει φροντίσει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης αποκομίζει σημαντικότατα οφέλη, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τους καταναλωτές, ενώ τα οφέλη αυτά, εκτός από τα οικονομικά μεγέθη, ενισχύουν τη λεγόμενη «άυλη υπεραξία», δηλαδή το όνομα.

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών και δημοσκοπήσεων, ένας στους δύο Ευρωπαίους είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω για να αγοράσει προϊόντα που σέβονται την κοινωνία και το περιβάλλον. Από την πλευρά εργαζομένων, οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν ευκολότερα προσωπικό ποιότητας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις, ενώ, υπό την οπτική των επενδυτών, είναι ξεκάθαρη η προτίμησή τους σε μετοχές εταιρειών που έχουν προοπτικές βιωσιμότητας αλλά και πολύ καλούς δείκτες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η αξιολόγηση του προφίλ μιας εταιρείας, εκτός από τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, βασίζεται εν πολλοίς με οποίο κάνει αισθητή την παρουσία της στην κοινωνία. Δηλαδή, σε εσωτερικό επίπεδο κρίνεται για το εργασίας εργαζομένων, ενώ εξωτερικά για την ποιότητα και την αποδοχή των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για χορηγίες, φιλανθρωπίες και δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τι υπολογίζουν

Οι δείκτες απόδοσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα οφέλη επιχειρήσεων και των οργανισμών από αυτήν αποτελούν το ουσιαστικό μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι δείκτες απόδοσης είναι συστήματα ιεράρχησης επιχειρήσεων, ανάλογα με βαθμό της κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Ένας δείκτης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θα πρέπει να μελετά τουλάχιστον τους παρακάτω πέντε τομείς:

1. Θέση της επιχείρησης στην αγορά. Θα πρέπει, δηλαδή, να ερευνά τις συνθήκες ανταγωνισμού και καταναλωτική συμπεριφορά, ενώ απαιτείται να γίνεται ειδική έρευνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

2. Περιβάλλον. Μελετώνται η κατανάλωση ενέργειας, η χρήση νερού και τρόποι αποβλήτων που παράγει η επιχείρηση. Η προστασία του περιβάλλοντος, με μείωση εκπομπών άνθρακα, αζώτου και ραδιενέργειας, αποτελεί σημαντικό κριτήριο, ενώ αξιολογούνται τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται για τη λειτουργία της επιχείρησης τρόπο φιλικό προς περιβάλλον.

3. Εργασία. Το περιβάλλον αλλά και στοιχεία για το συνολικό εργατικό δυναμικό, με βάση το γένος, τη φυλή, την ηλικία, την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αποτελούν στοιχεία που μελετώνται. Άλλα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις είναι ο αριθμός πιθανών ατυχημάτων, οι νομικές κυρώσεις σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και «ίσων ευκαιριών», καθώς και πιθανά κρούσματα μη επαγγελματικής συμπεριφοράς. Κάποιες εξελίξεις στην εταιρεία, που μπορεί να επηρεάσουν ανθρώπινο δυναμικό, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις, είναι ορισμένες ακόμη παράμετροι που αξιολογούνται.

4. Κοινωνία. Σε αυτόν μετριέται η χρηματική αξία των χορηγήσεων και δωρεών ως ποσοστό των κερδών προ φόρων, ενώ αξιολογείται και ο συνολικός χρόνος των εργαζομένων σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

5. Ηθική: Εξετάζονται επίσης στοιχεία σχετικά με φαινόμενα δωροδοκίας, διαφθοράς κ.ά. Τα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα των καλών πρακτικών ελέγχονται για την αποτελεσματικότητά τους από διεθνή πρότυπα με άξονα τις παραπάνω επισημάνσεις. Οι δείκτες δίνουν επαρκή στοιχεία για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, ως επιδόσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Βαρόμετρο ο ελληνικός δείκτης CRI

Η υιοθέτηση του δείκτη CRI (Corporate Responsibility Index) από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί τον πρώτο δείκτη μέτρησης απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.

Στόχος του δείκτη CRI είναι να παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ένα αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με βάση διεθνή κριτήρια. Πιο αναλυτικά, βάσει του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, ο δείκτης CRI μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδρασή τους ως εξής:

1. Κοινωνία. Μετριέται η υποστήριξη που παρέχει σε πρωτοβουλίες των τοπικών και εθνικών κοινωνιών, βοηθώντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσεων με τις κοινωνίες αυτές και στη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

2. Περιβάλλον. Αξιολογούνται οι πολιτικές των επιχειρήσεων και των οργανισμών, καθώς και οι ενέργειές τους για τον περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων στις κλιματικές αλλαγές.

3. Αγορά – καταναλωτές. Αξιολογούνται οι επιδόσεις στις σχέσεις τους με τους πελάτες τους και αγορά, αλλά και στο κατά πόσο παρακολουθούν, κατανοούν και ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Επιπλέον, μετράει ο τρόπος με τον οποίο πωλούν προϊόντα και τις υπηρεσίες με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.

4 Εργαζόμενοι. Αξιολογούνται η συμπεριφορά και οι πολιτικές των επιχειρήσεων και των οργανισμών στα εργασιακά θέματα, όπως είναι η ασφάλεια, η υγιεινή, η ειλικρινής επικοινωνία και η δίκαιη μεταχείριση.

Επιχειρηματικές δράσεις για μια καλύτερη κοινωνία

Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με κοινωνική υπευθυνότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υπάρχουν δεκάδες τομείς κοινωνικής δράσης μιας εταιρείας.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι:

• Καταπολέμηση της ανεργίας.

• Παροχές και στήριξη σε ευπαθείς ομάδες.

• Προστασία του περιβάλλοντος.

• Προγράμματα ανακύκλωσης.

• Προστασία από ατμοσφαιρική ρύπανση.

• Παροχές στους εργαζομένους καθώς και στις οικογένειές

• Περιβάλλον υγιεινής και ασφάλειας στις εταιρείες.

• Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη.

• Πολιτισμός και ψυχαγωγία για τους εργαζομένους.

• Κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και ανάπτυξη με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας – και όχι μόνο τα κέρδη της εταιρείας.

• Υπεύθυνη διοίκηση.

• Βοήθεια προς κάθε τομέα Υγείας.

• Αιμοδοσία.

• Ενημέρωση για απειλητικές συνήθειες για την ανθρώπινη ζωή, όπως είναι, για παράδειγμα, το κάπνισμα.

• Κυκλοφοριακή αγωγή.

• Υποστήριξη ομάδων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

• Υποστήριξη ιδρυμάτων προστασίας παιδιών και άλλων σχετικών φορέων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

• Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ενέργειες για παιδιά και ενηλίκους, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των λειτουργιών επιχείρησης, ώστε να μη μολύνεται περιβάλλον. •

• Θέσεις εργασίας για ειδικές ομάδες και γενικότερα καταπολέμησης ανεργίας.

• Ενίσχυση άπορων ομάδων. • Στήριξη και επιστημονική βοήθεια κακοποιημένων και εγκαταλελειμμένων παιδιών.

• Βοήθεια και ενίσχυση άπορων οικογενειών.

• Καμπάνια για μη κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση.

• Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.

• Ευθύνη για τον πολιτισμό την

• Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό.

•  Ίσες ευκαιρίες. Επιχειρηματικές δράσεις για μια καλύτερη κοινωνία

• Υπεύθυνη αντιμετώπιση πελατών και ομάδων κοινού.

• Στήριξη του αθλητισμού.

• Υποστήριξη αθλητικών ιδεωδών.

• Δράση κατά του ρατσισμού και χουλιγκανισμού.

• Δημιουργία βιοκλιματικών σχολείων.

• Σεβασμός στο περιβάλλον και στον μαθητή.

• Δράση για την ανάπτυξη της κατανάλωσης καυσίμων με μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

• Δημιουργία ενός κοινωνικού τραπεζικού συστήματος, όπως, για παράδειγμα, παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. • Αγροτικός τομέας/κτηνοτροφία. • Επιδόματα στα στελέχη.

• Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης.

• Προώθηση και καλλιέργεια των πνευματικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ίδρυση πολιτιστικών ιδρυμάτων με ειδικές συλλογές έργων τέχνης.

• Βοήθεια σε πολίτες εμπόλεμων χωρών ή σε πολίτες χωρών που έχουν ανάγκη (σεισμόπληκτες χώρες).

Σαφώς, η κοινωνική υπευθυνότητα δεν επιτυγχάνεται με τα διαφημιστικά προγράμματα, λόγω του ότι η διαφήμιση ωραιοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό και θετικό περιβάλλον. Η κοινωνική υπευθυνότητα επιτυγχάνεται με ενέργειες δημοσιότητας, όπως είναι οι συνεντεύξεις Τύπου, οι δημοσιεύσεις άρθρων και οι συνεντεύξεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Οι εταιρείες προωθούν αξίες που τις διέπουν μέσω της ΕΚΕ, αφού επιχειρηματική ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι αλληλένδετες.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη σχέση της ΕΚΕ με τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα, προκύπτει ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής επίδοσης και οικονομικής επίδοσης και, σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει οπωσδήποτε πολύ μικρή αρνητική σχέση μεταξύ των δύο.

Η London Business School επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήματα. Από 80 μελέτες για την ΕΚΕ που έχει εξετάσει, οι 42 έδειξαν θετική επίδραση, οι 19 δεν έδειξαν κάποια σχέση, οι 15 έδειξαν μεικτά αποτελέσματα και μόνο οι τέσσερις έδειξαν αρνητική επίδραση. Παρόμοια επιβεβαίωση έκανε και το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το οποίο διαπίστωσε ότι επιχειρήσεις που ασχολούνται με όλους όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές (stakeholders) έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνες που είναι επικεντρωμένες μόνο στους μετόχους τους. Σχετικά με το ενδιαφέρον των εργαζομένων, άλλες μελέτες αναφέρουν ότι η ΕΚΕ μπορεί να επηρεάσει πολύ την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Οι εργαζόμενοι θέλουν καλές αμοιβές και καλές προοπτικές, όμως όλο και περισσότερο θέλουν επίσης να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση όπου εργάζονται. Όπως είπε και ο διευθύνων σύμβουλος μιας πολυεθνικής επιχείρησης, «οι άνθρωποι δεν θέλουν να αισθάνονται αμηχανία, όταν χρειαστεί να πουν για ποιον εργάζονται».

Μελέτη που έγινε τον Cherenson έδειξε ότι το των προτιμούσε να εργάζεται για μια επιχείρηση, η οποία έχει εξαιρετική φήμη και τους πληρώνει μ μισθό που καλύπτει τις ανάγκες τους. Μόνο το 17%  είπε ότι θα εργαζόταν για μια επιχείρηση με υψηλούς μισθούς, αλλά πενιχρή φήμη. Η ΕΚΕ, επίσης, θεωρείται ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες και τις πρακτικές εργασίας διαπιστώνουν μείωση των ελαττωματικών ή των άχρηστων εμπορευμάτων.

Πηγή: Εφημερίδα “Παρασκήνιο”

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή