Το λογότυπο των Σταθερών Συγκοινωνιών . Τα αρχικά ΣΤΑΣΥ με μπλε γράμματα σε πράσινο πλαίσιο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 28 του ν. 4765/2021, στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), πέντε (5) θέσεις : Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Επόπτης Διακίνησης και Καταμέτρησης Κομίστρου (1 θέση), ΠΕ Λογιστής (1 θέση), ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (2 θέσεις) και ΠΕ Υπάλληλος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (1 θέση).

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) δύο (2) θέσεις : Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (1 θέση) και ΤΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση).

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) τρείς (3) θέσεις : Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Καταμετρητής Κομίστρου (1 θέση), ΔΕ Υπάλληλος Διαχείρισης Προστίμων (1 θέση) και ΔΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Όλη η ανακοίνωση εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-3

Πηγή: www.e-dimosio.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή