Μικρό παιδί δίπλα σε άνδρα εκπαιδευτή κάνουν ασκήσεις
Άρθρο του Γιώργου Σταμάτη
Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Η διασφάλιση ενός σταθερού και συνεκτικού πλαισίου με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά, συνιστά κομβική προτεραιότητα της Κυβέρνησης μας από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Χώρας. Στην κατεύθυνση αυτήν, η Πολιτεία επιδεικνύει ειδική μέριμνα και λαμβάνει στοχευμένα μέτρα, ιδίως για την προάσπιση των δικαιωμάτων και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών που βιώνουν πολλαπλές συνθήκες ευαλωτότητας, όπως είναι τα παιδιά με αναπηρία. Από διεθνείς έρευνες και μελέτες έχει καταδειχθεί εμφανώς, ότι το πλέον καθοριστικό βήμα για την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρία και την ενεργή συνύπαρξη τους με παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι η παροχή ενός συντονισμένου πλαισίου πρώιμης παρέμβασης από τη βρεφική ακόμη ηλικία.

Μέχρι πρόσφατα, η πρώιμη παρέμβαση παρεχόταν αποσπασματικά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με τα άτομα με αναπηρία, χωρίς να υπάρχει συντονισμένη εθνική πολιτική. Αυτή η αποσπασματικότητα ή ακόμη και η παντελής έλλειψη υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά αργότερα να μην εντάσσονται επαρκώς στο σχολείο και να βιώνουν περιθωριοποίηση και δυσμενείς διακρίσεις λόγω αναπηρίας.

Η αναγκαιότητα για την παροχή της πρώιμης παρέμβασης σε μια συνεκτική και ολιστική βάση αναδείχθηκε για πρώτη φορά σε πολιτικό επίπεδο με το στόχο 10 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπου προβλέπεται η δημιουργία και εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου πρώιμης παρέμβασης, στοχεύοντας στην πλήρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών με αναπηρία και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Πιλοτικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την αποϊδρυματοποίηση, θεσπίστηκε με το Ν. 4997/2022 πιλοτικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, για παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών, τα οποία παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν κινητική, αισθητηριακή ή νοητική αναπηρία, ή αναπτυξιακή διαταραχή . Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή ενός πλέγματος εξατομικευμένων υπηρεσιών στη βάση των συγκεκριμένων αναγκών του παιδιού και της οικογενειοκεντρικής προσέγγισης, με στόχο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των παιδιών, την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης και τη συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των οικογενειών τους. Οι συνεδρίες διεξάγονται κατά κύριο λόγο στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, εκτός αν πρόκειται για ειδικές θεραπείες για τις οποίες κρίνεται πιο πρόσφορο να παρασχεθούν στο χώρο του επαγγελματία. Η πρώιμη παρέμβαση παρέχεται από ειδική διεπιστημονική ομάδα, η οποία διαμορφώνεται κατά περίπτωση και αποτελείται ενδεικτικά από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτές κινητικότητας. Η διεπιστημονική ομάδα σε συνεργασία με τους γονείς, συντάσσει εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ειδικές θεραπείες (φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία εργοθεραπεία), εκπαίδευση σε ασκήσεις κινητικότητας και προσανατολισμού, εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας και ενδυνάμωση των υπαρχουσών αισθήσεων και δεξιοτήτων, με στόχο την αντιστάθμιση των λειτουργικών περιορισμών, ώστε το παιδί με αναπηρία να κατακτήσει κατά το δυνατόν το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των συνομηλίκων παιδιών τυπικής ανάπτυξης και η συμπερίληψη του στο σχολικό περιβάλλον να είναι ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.

Επιπλέον, η ομάδα παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση στην οικογένεια για την οικοδόμηση ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος στο σπίτι και στους χώρους που κινείται το παιδί, προκειμένου να συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες, να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και να μην αποκλείεται από την κοινωνική ζωή. Έτσι θα βιώνει ως κανονικότητα τη συμπερίληψη και τη συνύπαρξη και όχι τον αποκλεισμό και την απόρριψη.

Για τις ηλικίες τεσσάρων έως έξι ετών, το πιλοτικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης εφαρμόζεται παράλληλα και διασυνδέεται με το πρόγραμμα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας σε μαθητές και στις οικογένειες τους. Τέλος, με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης, το προσωπικό των οποίων θα έχει παρακολουθήσει προηγουμένως εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με το οικογενειοκεντρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης, το οποίο παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του στόχος είναι η καθολική επέκταση του, με βάση τα συμπεράσματα που θα έχουν εξαχθεί.

Δεδομένου ότι, η οργανωμένη, έγκαιρη και επιστημονική παροχή υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης στα βρέφη και τα νήπια με αναπηρία, συμβάλλει καταλυτικά στην πρόληψη, ελαχιστοποίηση ή και άρση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, βασική μας επιδίωξη για την επόμενη ημέρα αποτελεί η χάραξη ενός εθνικού πλαισίου πρώιμης παρέμβασης ως μόνιμης δημόσιας πολιτικής, που θα συντελεί ώστε τα παιδιά με αναπηρία να εκκινούν από την ίδια αφετηρία με όλα τα παιδιά σε μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και συμπερίληψης, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς.

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή