Σχολική αίθουσα ιδιωτικού σχολείου. Τα θρανία είναι μονά ένα για κάθε μαθητή και έχουν μπλε και γκι κινούμενες καρέκλες με ρόδες.

Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη για το συστημικό ζήτημα της μη αποδοχής ή της αποπομπής παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από ιδιωτικά σχολεία

Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν αναφορές από γονείς παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α) τα οποία δεν έγιναν δεκτά για εγγραφή σε ιδιωτικά σχολεία, ή δεν έγινε δεκτή η επανεγγραφή ή η συνέχιση φοίτησης ή αποπέμφθηκαν από ιδιωτικό σχολείο κατά την αλλαγή της βαθμίδας εκπαίδευσης.

Η Αρχή πέρα από τη διαμεσολάβηση για κάθε ατομική υπόθεση ξεχωριστά, στο πλαίσιο της οποίας ενημέρωσε τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης ως εποπτεύουσες υπηρεσίες, διερεύνησε το συστημικό ζήτημα. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι ιδιωτικά σχολεία με διάφορους έμμεσους τρόπους δεν αποδέχονται ή αποπέμπουν παιδιά με αναπηρίες ή/και ε.ε.α, παρά την αντίθετη ρητή πρόβλεψη στη νομοθεσία.

Τι λέει η νομοθεσία

Συγκεκριμένα, η νομοθεσία ορίζει ότι έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία, ότι δεν μπορούν πλέον να αρνηθούν εγγραφή μαθητών λόγω της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, ότι η φοίτησή τους γίνεται με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ότι η παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πειθαρχικό παράπτωμα για το ιδιωτικό σχολείο.

⚠️ Η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητή λόγω χαμηλής επίδοσης επίσης, εκ του νόμου, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

Η Αρχή έστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με επισήμανση των συνταγματικών και των διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος καθώς και της ειδικής νομοθεσίας με τα οποία πρέπει να ευθυγραμμίζονται οι εσωτερικοί κανονισμοί καθώς και οι πρακτικές των ιδιωτικών σχολείων και ζήτησε τη σχετική έκδοση εγκυκλίου προς ενημέρωσή τους καθώς και των αρμόδιων για την εποπτεία τους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Υπέβαλε προτάσεις για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, την αναθεώρηση και τον επανέλεγχο των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, τη βελτίωση της εποπτείας τους, την εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής και την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των γενικών αρχών κατά τη σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο. Σε σχέση με τα ξένα σχολεία ζητήθηκε να επανεξεταστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προκειμένου τα σχολεία που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια να σέβονται το εθνικό δίκαιο και να τεθεί εγγράφως το ζήτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανταποκρίθηκε θετικά. Ενημέρωσε την Αρχή ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των ξένων σχολείων και θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης πληροφόρησε την Αρχή ότι προτίθεται να εκδώσει εγκύκλιο προσεχώς επισημαίνοντας την ευθύνη κατά δέσμια αρμοδιότητα για την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τον επανέλεγχο των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας όλων των ιδιωτικών και ξένων σχολείων και την αναπομπή τους σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένο όρου προς ρητή διάταξη νόμου. Επεσήμανε την έμφαση στην εφαρμογή των διατάξεων της ειδικής νομοθεσίας για την ιδιωτική εκπαίδευση, για την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία και ε.ε.α, για την εφαρμογή της ΔΣΔΠ και της ΣΔΑΑ ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις διάκρισης παιδιών με αναπηρίες ή/και ε.ε.α από την ιδιωτική εκπαίδευση. Τέλος, θα εξεταστεί η έκδοση Υ.Α σε σχέση με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων ώστε να συνάδει με το εθνικό δίκαιο.

Από τη Σύνοψη Διαμεσολάβησης της ανεξάρτητης αρχής.

Πηγή: www.lawspot.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή