Το κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Ρατσιστική φρασεολογία σε υπουργική απόφαση του υπ. Εθν. Άμυνας, αφήνει εκτός παροχών οικογένειες με άτομα με αναπηρία

Την άμεση κατάργηση ρατσιστικού όρου για τα άτομα με αναπηρία σε διάταξη που αφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητά με επιστολή της στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ΕΣΑμεΑ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.454/11/229946 Σ.3662 «Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων», ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 το εξής: «β) Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο (τύπου 1)».

Η ΕΣΑμεΑ εκφράζει την αγανάκτησή της για τον τρόπο που ορίστηκε στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως άτομο με αναπηρία.

Η προϋπόθεση της ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία που έχει συμπεριληφθεί στην προαναφερόμενη διάταξη είναι απαράδεκτη. Ο όρος αυτός είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Στην πραγματικότητα αυτή η διάταξη αφήνει εκτός παροχών και ευεργετικών διατάξεων την πλειοψηφία των οικογενειών που προστατεύουν άτομα με αναπηρία στις Ένοπλες Δυνάμεις!

Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση κατάργηση της συγκεκριμένης φράσης και ζητά να ληφθεί υπόψη ότι βρισκόμαστε ήδη στις αρχές καλοκαιριού και υπάρχει πίεση χρόνου για τις θερινές παροχές του 2023.

Το κείμενο της επιστολής:

ΠΡΟΣ:    κ. Αλ. Στεφανή, Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση κατάργηση ρατσιστικού όρου για τα άτομα με αναπηρία σε διάταξη που αφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων »

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας σχετικά με τον αυθαίρετο τρόπο που ορίστηκε σε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως άτομο με αναπηρία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.454/11/229946 Σ.3662 (ΦΕΚ Β 3267/2023): «Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων», ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 το εξής: «β) Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο (τύπου 1)»

Η προϋπόθεση της ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία που έχει συμπεριληφθεί στην προαναφερόμενη διάταξη είναι απαράδεκτη. Ο όρος αυτός είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) και το 2017 με το ν.4488/2017 θέσπισε τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Διεθνούς Σύμβασης αναφέρεται ότι:

«ως άτομα με αναπηρία ορίζονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους»

Επιπρόσθετα, στην παρ. 6 του άρθρου 21 του αναθεωρημένου Συντάγματος της χώρας μέσω των οποίων προστατεύονται τα άτομα με αναπηρία της χώρας, αναφέρεται: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας»

Οι ανωτέρω διατάξεις προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και συνιστούν το πλαίσιο που επιτρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την οικονομική και κοινωνική προστασία και τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία.

Επίσης αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σχέση που μπορεί να έχει η παροχή ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη δυνατότητά τους να εργαστούν και τον λόγο που έχει συμπεριληφθεί αυτός ο απαράδεκτος περιορισμός.

Κύριε Υπουργέ,

Ως εκ τούτου, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να εξετάσετε το εν λόγω ζήτημα ΑΜΕΣΑ ώστε να καταργηθεί από την προαναφερόμενη ρύθμιση η φράση «και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία», λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε ήδη στις αρχές καλοκαιριού και υπάρχει πίεση χρόνου για τις θερινές παροχές του 2023.

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας στο προαναφερόμενο μείζονος σημασίας ζήτημα, ώστε να είναι πράγματι ευεργετικά τα μέτρα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν άτομο με αναπηρία στην οικογένειά τους, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Πηγή: www.esamea.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

One comment for “ΕΣΑμεΑ: Ρατσιστική φρασεολογία σε υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

  • Γεώργιος λέει:

    Ευχαριστούμε για το έργο που συντελείται,μας κάνετε περήφανους με τους αγώνες που δίνεται για τα άτομα με αναπηρία,για τα δικά μας άτομα,ένα μεγάλο ευχαριστώ

    Απάντηση

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή