Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η τελευταία προκήρυξη έρχεται από τον Μεσαίωνα

Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στην ΕΣΑμεΑ η προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία προάγει την άνιση μεταχείριση, καθώς αποκλείει τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από το να δηλώσουν συμμετοχή.

Πιο συγκεκριμένα, στην προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκε την 01.11.2018 για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο πρόκειται να καλύψει κάλυψη ανάγκες μονάδων διοικήσεως με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, αναφέρονται τα εξής: “Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας αυτής, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αυτής, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους”.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας και με πλειάδα διεθνών συμβάσεων!

Πρόκειται για όνειδος για τη χώρα μας και παραπέμπει σε εποχές σκοταδισμού τονίζει η ΕΣΑμεΑ σε επιστολή της προς τον πρόεδρο της Τράπεζας Κώστα Μιχαηλίδη και ζητά την άμεση διόρθωση της προκήρυξης.

Η επιστολή ακολουθεί.

Αθήνα: 19/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 1363

ΠΡΟΣ:
– κ. Κώστα Μιχαηλίδη, Πρόεδρο ΕΤΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
– Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
– Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
– Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Μ. Καλογήρου
– Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, κ. Αθ. Ηλιόπουλου
– Γραφείο Γ.Γ. Διαφάνειας κα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μ. Γιαννακάκη
– Συνήγορο του Πολίτη
– Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ
– Ελληνική Ένωση Τραπεζών
– Γραφείο Διευθύνων Σύμβουλου ΕΤΕ, κ. Π. Μυλωνά
– Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΤΕ
– Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
– Πρόεδρο και Μέλη Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλλοδοξίας
– Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τον αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από συμμετοχή σε προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, δια της παρούσας επιστολής εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από συμμετοχή σε προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από μέλη μας ότι η προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκε την 01.11.2018 για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο πρόκειται να καλύψει κάλυψη ανάγκες μονάδων διοικήσεως με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας αυτής, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αυτής, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους.»

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, όπου μεταξύ άλλων ορίζονται:

– παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

– άρθρο 3 του ν. 4443/2016 «Αρχές της ίσης μεταχείρισης», (ΦΕΚ 232 Α΄/2016) το οποίο αναφέρει:

«1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά:

α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης,…»

– άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, το οποίο ορίζει ότι: «τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας και απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας».

Κύριε Πρόεδρε,

Τέτοιου είδους αποφάσεις, τέτοιου είδους προβλέψεις σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας, από τις οποίες αποκλείονται άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αποτελούν όνειδος για τη χώρα μας και παραπέμπουν σε εποχές σκοταδισμού.

Ως εκ τούτου, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για τη διόρθωση της ανωτέρω προκήρυξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ, ώστε να μη θιγούν κεκτημένα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα, αναμένουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή