ΕΚΚΑ Λογότυπο

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με έδρα την Αθήνα. Συστήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3106/03 με τον τίτλο «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας» (ΕΚΑΚΒ) και με το άρθρο 20 του Ν. 3402/05 μετονομάστηκε σε ΕΚΚΑ. Ο οργανισμός του κέντρου περιέχεται στο Π.Δ. 22/06. Με τον νόμο 3895/2010 (ΦΕΚ 206 Α/8.12.2010) οι αρμοδιότητες των καταργηθέντων Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρία και Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης μεταφέρθηκαν στο ΕΚΚΑ. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 15 του Ν. 3868/10). Με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/01.03.2012) η εποπτεία του ΕΚΚΑ, καθώς και γενικότερα η πρόνοια, μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σκοπός

Σκοπός του ΕΚΚΑ είναι ο συντονισμός του δικτύου των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας της χώρας μας και η παροχή υπηρεσιών επείγουσας κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που διέρχονται κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με τον νόμο 3895/2010 (ΦΕΚ 206 Α/8.12.2010) οι σκοποί των καταργηθέντων Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρία (Ν. 3106/2003 και 3454/2006) και Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Π.Δ. 55/2008) υλοποιούνται από το ΕΚΚΑ.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

• Συμβουλευτική πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα κοινωνικής πρόνοιας.

• Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε άτομα, οικογένειες και ομάδες σε κατάσταση κρίσης / έκτακτης ανάγκης.

• Επείγουσα υποδοχή και προσωρινή προστατεμένη φιλοξενία και φροντίδα σε ξενώνες / καταφύγια σε ευάλωτα άτομα σε κρίση ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

• Συντονισμός, διαμεσολάβηση, παραπομπή και διασύνδεση για την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που προσφέρονται από άλλους κρατικούς φορείς, εθελοντικές ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

• Επείγουσα επιτόπια παρέμβαση για άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και εκτάκτων κοινωνικών αναγκών.

• Συντονισμός, διασύνδεση και υποστήριξη των μονάδων κοινωνικής φροντίδας για τη συντονισμένη διαχείριση δράσεων κοινωνικής φροντίδας, τη συνδυασμένη κοινωνική φροντίδα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων αναγκών.

• Άμεση επιτόπια παρέμβαση σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών συνεπεία φυσικών καταστροφών ή μαζικών ατυχημάτων για την παροχή στον χώρο του συμβάντος ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στους πληγέντες.

• Κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και για την προώθηση δράσεων κοινωνικής ένταξης και αποδοχής.

• Προγραμματικές συνεργασίες με εθελοντικές οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

• Μελέτες, έρευνες και εκδόσεις για σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας και ενδιαφερομένους.

• Συμμετοχή σε δίκτυα υπηρεσιών και επιστημονικών φορέων με αντικείμενο την κοινωνική προστασία και την αλληλεγγύη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για άτομα με αναπηρία. Προβλέπονται υπηρεσίες ενημέρωσης, πληροφόρησης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής που θα στοχεύουν στην ενίσχυση και στην ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε επιλογές με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας στη διαβίωσή τους.

Υπηρεσίες

Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197

Η Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197 λειτουργεί δωρεάν για τους πολίτες ως γραμμή έκτακτης ανάγκης όλο το 24ωρο. Είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχοκοινωνικής φύσης, αλλά κυρίως απευθύνεται σε άτομα, οικογένειες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που διέρχονται κάποιας μορφής κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως:

• Θύματα οικογενειακής βίας

• Ενήλικοι και ηλικιωμένοι που χρήζουν άμεσης ψυχολογικής και κοινωνικής βοήθειας

• Άτομα που βρίσκονται σε κρίση και κίνδυνο βλάβης.

• Θύματα παράνομης διακίνησης με σκοπό τη σεξουαλική ή την οικονομική εκμετάλλευση

• Θύματα φυσικών και άλλων καταστροφών

Λειτουργία της γραμμής 197

• Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα και ολόκληρο τον χρόνο.

• Παρέχει επείγουσα συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη.

• Παρέχει άμεση πληροφόρηση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας.

• Ενεργοποιεί και συντονίζει τους μηχανισμούς επείγουσας επιτόπιας κοινωνικής παρέμβασης.

• Παραπέμπει στις υπόλοιπες μονάδες και υπηρεσίες του δικτύου του ΕΚΚΑ και διασυνδέει με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσους χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια.

• Τηρεί σύστημα καταγραφής των δεδομένων της ζήτησης και των παρεχομένων υπηρεσιών.

E-pronoia για τον Πολίτη

Στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού των πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον εκσυγχρονισμό, την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση των πολιτικών και των δράσεων πρόνοιας προωθήθηκε το έργο «Ε-pronoia για τον Πολίτη», που εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-201 3, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης •το πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013. Υπεύθυνος φορέας της πράξης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) και υπεύθυνος φορέας λειτουργίας το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Το έργο «Ε-pronoia για τον Πολίτη» έχει γενικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρήζουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, την υποστήριξη της επιτελικής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τη βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων κοινωνικής φροντίδας και γενικότερα τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων και των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης και προστασίας της χώρας μας.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει κυρίως τρεις άξονες εφαρμογών:

1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης και διάδρασης των υπηρεσιών πρόνοιας

2. Διαδικτυακό πύλη πρόνοιας

3. Σύστημα ηλεκτρονικής αναφοράς, παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

Πηγή: «Στέντορας»

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή