Το λογότυπο του ΚΕΑΤ

Κοινό Δελτίο Τύπου Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και ΑΜΚΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Επί των όλως ανακριβών και ανυπόστατων δηλώσεων και δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε δήθεν απόλυση φιλολόγου με οπτική αναπηρία που απασχολήθηκε στο 1ο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΜΠΕΤΤΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ» κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα προς αποκατάσταση της αλήθειας. Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για τα άτομα με οπτική αναπηρία στην Ελλάδα, και εκφραστή αυτής σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο. Σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.), ήδη από το 1999, ιδρύθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» με σκοπό την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη μέριμνα των ατόμων με αναπηρία όρασης. Το έτος 2016, μάλιστα, η «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» ίδρυσε το 1ο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά με Αναπηρία Όρασης.

Από την επισκόπηση των καταγγελλόμενων γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχει είτε πλήρης άγνοια των πραγματικών περιστατικών καθώς και της νομικής φύσης των ανωτέρω δομών είτε εσκεμμένη παραποίηση αυτών στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας στρέβλωσης της πραγματικότητας αναφορικά με τις συνθήκες λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Τ. και σπίλωσης της εικόνας και της πολυσήμαντης και διαρκούς προσφοράς αυτού καθώς και του Π.Σ.Τ., με μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και προώθησης ψευδών ειδήσεων προς πάσα κατεύθυνση.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ δεν ανήκει στο Κ.Ε.Α.Τ., αλλά στην «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει διοικητική αυτοτέλεια και δεν αποτελεί φορέα γενικής κυβέρνησης. Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ αφενός δεν έχει ανεξάντλητους πόρους και αφετέρου με στόχο την εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της ορθής διαχείρισης των οικονομικών της προβαίνει στις αναγκαίες προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών της για κάθε περίοδο.

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισθολογικές αποδοχές των υπαλλήλων της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ υπολογίζονται σε 14μηνη βάση καθώς δεν αποτελούν δημοσίους υπαλλήλους, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερο το κόστος των προσλήψεων. Συνεπώς, θα ήταν παράλογο να προσλαμβάνεται προσωπικό το οποίο πλεονάζει και να προκαλείται κίνδυνος να μην ανταποκριθεί η εταιρία στις μισθολογικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις των υπαλλήλων, γεγονός που θα επιβάρυνε τους νόμιμους εκπροσώπους της ακόμα και με ποινικές ευθύνες.

Στην προκειμένη περίπτωση η εν λόγω φιλόλογος προσελήφθη στην ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ για πρώτη φορά το περασμένο έτος, μεσούσης της περιόδου, προκειμένου να αναπληρώσει μια άλλη καθηγήτρια η οποία απουσίαζε με αναρρωτική άδεια, υπογράφοντας σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν επρόκειτο για μόνιμη θέση.

Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι ουδεμία απόλυση προσωπικού έλαβε χώρα φέτος στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίες έληξαν, καθώς οι ανάγκες σε προσωπικό για την φετινή χρονιά είναι εκ των πραγμάτων μειωμένες λόγω του χαμηλότερου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής που οφείλονται στην ανασφάλεια που προκάλεσε η πανδημία στις οικογένειες των παιδιών με αναπηρία όρασης καθώς και στην υποχρέωση συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 63877/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, περί υποχρεωτικού εμβολιασμού των φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις ανάγκες του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε φιλολόγους κατά το περασμένο έτος απαιτούταν η ύπαρξη 4 υπαλλήλων με την ειδικότητα αυτή, ενώ φέτος λόγω της προαναφερθείσας μείωσης του αριθμού των ωφελουμένων οι ανάγκες περιορίστηκαν στους 3. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι 2 εξ αυτών των θέσεων καλύπτονται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ωστόσο και με δεδομένο ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στα Προγράμματα του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, υπάρχει ανοικτό ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ανάγκες για υπαλλήλους με ειδικότητα φιλολόγου, η εν λόγω κυρία γνωρίζει ότι σε περίπτωση που συμβεί αυτό βρίσκεται σε άμεση προτεραιότητα για πρόσληψη. Εξάλλου τόσο το Κ.Ε.Α.Τ. όσο και η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ παραμένουν πάντοτε πιστοί στο στόχο της επαγγελματικής αποκατάστασης των τυφλών. Ειδικότερα, το Κ.Ε.Α.Τ. έχει αναθέσει για πρώτη φορά φέτος καθήκοντα προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης σε άτομο με οπτική αναπηρία ενώ και η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ομοίως για πρώτη φορά ανέθεσε καθήκοντα υπευθύνου του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε άτομο με αναπηρία όρασης.

Επιπρόσθετα είναι κρίσιμο να υπογραμμιστεί ότι για την απόφαση αυτή της α.μ.κ.ε. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ δεχθήκαμε άπαντες έντονη αρνητική κριτική μέσω
ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων από πρόσωπα που σήμερα διαμαρτύρονται για την δήθεν απόλυση υπαλλήλου με οπτική αναπηρία.

Όσον αφορά τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης σας γνωρίζουμε τας εξής: Στις 10/8/2021 δημοσιεύθηκε στη σελίδα της ΑΜΚΕ «Πρωτοπορία» στο facebook και στον ιστότοπο της «Χρυσής Ευκαιρίας» αγγελία για προσλήψεις προσωπικού για τις ανάγκες του 1ου ΚΔΑΠμεΑ. Επίσης, είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δημοσιεύθηκε αγγελία που αναφέρει αναλυτικά όλα τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα ολόκληρου του προσωπικού, σε αντίθεση με ασαφείς και γενικόλογες αγγελίες που δημοσιεύονταν κατά τα προηγούμενα έτη, ενώ ουδέποτε προβλήθηκε κάποιο παράπονο για την διαδικασία υποβολής των βιογραφικών και των περαιτέρω συνεντεύξεων και όλοι όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον ήταν ενήμεροι και σύμφωνοι.

Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής:

Η αρχική συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τους υπευθύνους του ΚΔΑΠ (με παρουσία της διαχειρίστριας, όποτε ήταν εφικτό). Η δεύτερη συνέντευξη που ήταν η πλέον κρίσιμη για την επιλογή ή απόρριψη του υποψηφίου πραγματοποιήθηκε παρουσία της διευθύντριας η οποία είχε και τον απόλυτο λόγο στην πρόσληψη.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί πως για πρώτη φορά οι συμβάσεις, που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι, είναι 11μηνης διάρκειας, ήτοι μέχρι τη λήξη των αναγκών του προγράμματος, σε αντίθεση με την παλαιότερη πρακτική που ακολουθούταν με την υπογραφή σωρείας συμβάσεων διάρκειας 3 ή 4 μηνών.

Σε ότι έχει να κάνει με τα προσόντα των προσληφθέντων, αυτά ανταποκρίνονται απολύτως στα ζητούμενα από την αγγελία με αποτέλεσμα μέχρι τώρα οι ωφελούμενοι και οι γονείς τους να είναι απολύτως ικανοποιημένοι από το παραγόμενο έργο και μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών σημειώνουν πως πρώτη φορά βλέπουν να γίνεται τόσο καλή και συστηματική  προσπάθεια υποστήριξης των παιδιών τους.

Συνοψίζοντας, στην προκείμενη περίπτωση οι προσλήψεις στην ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ για την κάλυψη των αναγκών του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ συντελέστηκαν με απολύτως νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ανάμειξη ή επιλογή από το Κ.Ε.Α.Τ.. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνουμε έτι μια φορά ότι τα δημοσιεύματα και οι αναφορές περί απολύσεων είναι εντελώς ψευδείς και προσχηματικές, καθώς οι καταγγέλλοντες λόγω της ιδιότητάς τους γνωρίζουν πολύ καλά, ότι ουδεμία απόλυση προσωπικού έλαβε χώρα φέτος στο 1ο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, και η αναίτια στοχοποίηση ιστορικών φορέων με αποδεδειγμένη παρουσία και προσφορά στο χώρο των ατόμων με οπτική αναπηρία, πλήττει τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται αυτή την χρονική περίοδο, θέτει υπό αμφισβήτηση εργαζομένους που έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και αμαυρώνει το έργο που παρέχεται στα
παιδιά με οπτική αναπηρία.

Παρά τις αβάσιμες αυτές καταγγελίες και λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά σχόλια που δεχόμαστε καθημερινά από τους ωφελούμενους και τις οικογένειες τους σχετικά με το έργο που προσφέρουμε, άπαντες δηλώνουμε ότι σε πείσμα των κακόβουλων σχολίων παραμένουμε προσηλωμένοι στο σκοπό μας που είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων που στηρίζουν τόσο τις διαδικασίες εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία όσο και την κοινωνική τους ένταξη κι επανένταξη σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της ανεξάρτητης, αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση του ΚΕΑΤ, του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και της ΑΜΚΕ Πρωτοπορία επιθυμούμε την αποκατάσταση της αλήθειας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που άπτεται του ονόματος ενός ιστορικού φορέα με τεράστια προσφορά, όπως το Κ.Ε.Α.Τ.

Για το Κ.ΕΑ.Τ.

Η Διοικήτρια & Πρόεδρος Δ.Σ. Σοφία Λευκή Χαμονικολάου

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο τυφλών

Ο Πρόεδρος Ηλίας Μαργιόλας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Σηφάκης 

Για την ΑΜΚΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Η Διαχειρίστρια Ελισάβετ Τρύφων

Η Διευθύντρια Γεωργία Λάζου

 

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή