Δύο αναπηρικά σήματα αλληλένδετα και δίπλα η φράση Εθνική Πύλη Αναπηρίας. Το σήμα το καλύπτει ένα ημιδιάφανο μπλε. Κάτω δεξιά σε άσπρο πλαίσιο η φράση Ψηφιακά ΚΕΠΑ.

🔵 Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α είναι :

 • Η αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των αιτήσεων, του συνοδευτικού υλικού, των αξιολογούμενων και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, με σκοπό την έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας
 • Ο χαρακτηρισμός των αιτούντων ως Ατόμων με Αναπηρία.
 • Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
 • Ο καθορισμός του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου αυτό προβλέπεται.
 • Ο καθορισμός της διάρκειας πιστοποίησης της αναπηρίας.
 • Η κρίση περί πληρότητας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για την υπαγωγής της πιστοποιημένης αναπηρίας σε συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία.

🔵 Που γίνεται η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας;

❗ Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» (https://epan.gov.gr/e_kepa) είτε από τους ίδιους τους πολίτες είτε από τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και τις γραμματείες των ΚΕΠΑ.

Διαδικασία για Πιστοποίηση Αναπηρίας :

Βήμα 1ο

⇒ Αίτηση Αξιολόγησης

Για να πιστοποιηθεί η αναπηρία από τα ΚΕ.Π.Α θα πρέπει πρώτα να γίνει η ηλεκτρονική αίτηση για την αξιολόγηση είτε από το ίδιο το άτομο είτε από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η εκπροσώπηση θα πρέπει να πιστοποιείται με κάποιο αντίστοιχο έγγραφο (πχ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση) .

Η συγκεκριμένη αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και περιλαμβάνει :

(α) τα ταυτοποιητικά στοιχεία του/της πολίτη και τυχόν νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του/της

(β) η σημείωση εάν υπάρχει πλήρης αδυναμία μετακίνησης προς το εξεταστικό κέντρο

(γ) τα πρόσθετα στοιχεία που συνδέονται με την ασφαλιστική του/της ιστορία

(δ) επάγγελμα

(ε) οικογενειακή κατάσταση

(στ) μορφωτικό επίπεδο

(ζ) η επιλογή για προχρονολόγηση της πάθησης

(η) η επιλογή της Τοπικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Α. προς εξυπηρέτηση, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας

(θ) η συγκατάθεση του/της αιτούντος για τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, επεξεργασία, χρήση και υπηρεσιακή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στις αρμόδιες για την αξιολόγηση της αναπηρίας υπηρεσίες και μεταξύ όσων είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου των Υ.Ε..

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει μαζί κάθε φυσικό πρόσωπο σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης είναι τα εξής: 

 1. Δελτίο Ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο αιτούντος
 2. Για ανήλικους/ες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 3. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του/της νόμιμου/-ης εξουσιοδοτημένου/-ης εκπροσώπου αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός/-αυτή για την υποβολή της αίτησης.
 4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. Ενδεικτικά έγγραφα : Άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής («μπλε βεβαίωση» ,ή η απλή «λευκή βεβαίωση»), εθνική θεώρηση εισόδου (C ή D), άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ.
 5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
 6. Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο/η εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση. (όπως αναφέρθηκε πιο πάνω)

Βήμα 2ο

Εφόσον γίνει η αίτηση αξιολόγησης, το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου. Ο/Η αιτών/ούσα απευθύνεται στους/στις θεράποντες Ιατρούς, οι οποίοι/ες αναλαμβάνουν την σύνταξη και οριστικοποίηση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. (αποκλειστικά ηλεκτρονικά).

Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος περιλαμβάνει το Γενικό Εισηγητικό Φάκελο για την κύρια αξιολογούμενη πάθηση και τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους για τυχόν συνυπάρχουσες αξιολογούμενες παθήσεις. Όταν οριστικοποιηθούν οι Εισηγητικοί Φάκελοι από κάθε θεράποντα Ιατρό, ο/η βασικός/ή θεράπων ιατρός φέρει την ευθύνη τελικής οριστικοποίησης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου που συνδέεται με το αίτημα.

Όταν ο φάκελος οριστικοποιηθεί τότε προγραμματίζεται αυτόματα το ραντεβού.

Ο/Η αιτών-ούσα ενημερώνεται για την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. για αξιολόγηση της αίτησής του/της με γραπτό μήνυμα (SMS), τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, προκειμένου να παραστεί. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα η ενημέρωσή  να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, εντός της αυτής προθεσμίας.

Άλλες αιτήσεις :

Εκτός από την αίτηση για αξιολόγηση, δίνεται η δυνατότητα για αίτηση παράτασης η οποία μπορεί να υποβληθεί το τελευταίο τετράμηνο πριν λήξει η προηγούμενη γνωμάτευση, αίτηση αναθεώρησης η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της γνωμάτευσης, αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης.

Η συγκεκριμένη αίτηση (επιδείνωσης/προσθήκη νέας πάθησης) μπορεί να υποβληθεί κατ’ αρχήν μετά την πάροδο έξι μηνών (6) από την έναρξη ισχύος της υπάρχουσας γνωμάτευσης και έως τέσσερις μήνες (4) πριν τη λήξη αυτής εκτός εάν υπάρξει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο της γνωμάτευσης.

Συντάξεις/Επιδόματα

Για αιτήσεις αναπηρικών συντάξεων ή γήρατος λόγω αναπηρίας συζύγου/τέκνου/αδελφού ή γήρατος λόγω αναπηρίας θα πρέπει πρώτα να ληφθεί η γνωμάτευση και εντός 4 μηνών να γίνει η αίτηση στον  e-ΕΦΚΑ.

Αντίστοιχα για επιδόματα, πρώτα γίνεται η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και αφού ληφθεί η γνωμάτευση εντός 4 μηνών γίνεται η αίτηση επιδόματος στον  ΟΠΕΚΑ.

❗ Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αιτήσεις (για συντάξεις/επιδόματα) γίνονται μέσω του Κέντρου Κοινότητας της περιοχής σας!

⇒ Σημείωση : Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας;

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο και απευθύνονται στους πολίτες με σκοπό την εξυπηρέτηση τους πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν την κοινωνική προστασία (επιδόματα, ενημέρωση και διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες).

Διαβάστε επίσης:

Τι είναι και πως εκδίδεται η κάρτα αναπηρίας;

 

Σχετικά με τον συντάκτη

Κοινωνική Λειτουργός

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή