Λογότυπο ΛΟΑΤ ΑΜΕΑ

Μπορεί σε κάποιους να σας φανεί κάπως «περίεργο», κάπως «προχωρημένο», κάπως «ακραία διαφορετικό» και κάποιοι να το αντιμετωπίσουν μέχρι και εχθρικά αλλά επιτρέψτε μου να το θεωρήσω ως ιστορικό βήμα κατά της περιθωριοποίησης και του ρατσισμού αυτό που έγινε με τη συμπαράσταση της δικαιοσύνης, αφού πλέον οι άνθρωποι με αναπηρίες που έχουν παράλληλα και
διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, έχουν ένα επίσημο σημείο αναφοράς και αυτό-οργάνωσης.

Οι περισσότεροι ίσως δεν γνωρίζεται τι σημαίνει καν ΛΟΑΤ, πόσο μάλλον ΛΟΑΤΚΙ. Να διευκρινίσω λοιπόν ότι μιλάμε για τον όρο Κοινότητα ΛΟΑΤ (αγγλικά: LGBT) , την επέκτασή του σε Κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ όπου το «ΚΙ» αφορά άλλες δυο «κατηγορίες» ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Πρόκειται συνεπώς για ένα αρκτικόλεξο που προέρχεται από τις λέξεις Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος και Transgender ( μερικές φορές ερμηνεύεται ως «άτομα διαφυλικά») Queer και Intersex, όλες λέξεις διαφορετικών σεξουαλικών «τάσεων» και προτιμήσεων που στην επωνυμία και στις δράσεις του Συλλόγου συμπληρώθηκε με της έννοιες «ατόμων με αναπηρία».

Ως δικηγόρος αυτής της προσπάθειας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχω να πω ότι: Δεν ανήκω στη ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα, όμως ως επιστήμονας και ως άνθρωπος με αναπηρία,
ξέροντας τι θα πει ρατσισμός, είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια και το πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα που στέλνει πλέον η ύπαρξη αυτού του Σωματείου.

Και παρακαλώ όλους όσοι βιαστούν να προχωρήσουν σε αφορισμούς, καταδικαστικά συμπεράσματα και ρατσιστικές εκφράσεις, να ρίξουν απλώς μια ματιά στο Καταστατικό του Συλλόγου,
σύμφωνα με το οποίο, οι σκοποί του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

α) Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ομοφυλόφιλων (gay), λεσβιών (lesbian), αμφιφυλόφιλων (bisexual),
διαφυλικών (transsexual), διεμφυλικών (transgender), μεσοφυλικών (intersex) και κουήρ (queer) (εφεξής «LGBTQI+») ΑμεΑ και των υποστηρικτών τους, ώστε να επιτευχθεί η προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή τους, η αποδοχή της σεξουαλικής τους ταυτότητας και της ταυτότητας και έκφρασης φύλου τους από τα ίδια τα άτομα, η καταπολέμηση της εσωτερικευμένης ομοφοβίας και τρανσφοβίας, καθώς και η διαμόρφωσή τους ως ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

β) Η προώθηση, υποστήριξη και διεκδίκηση εφαρμογής της ισονομίας, ισότητας και ισοτιμίας για όλες και όλους, ανεξάρτητα από σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα και έκφραση φύλου, η ανάδειξη και καταπολέμηση της θεσμικής ομοφοβίας, αμφιφοβίας και τρανσφοβίας, η προσπάθεια για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου στην κατεύθυνση της ισότητας δικαιωμάτων για όλες και όλους τις/τους πολίτες, καθώς και η υποστήριξη της ελεύθερης έκφρασης, επικοινωνίας και διαλόγου των ΛΟΑΤ ατόμων με αναπηρία, καθώς και των υποστηρικτών τους.

γ) Η προάσπιση, διεκδίκηση και προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ΛΟΑΤ ατόμων με αναπηρία, με σκοπό την καθολική πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και παροχές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

δ) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για θέματα που αφορούν τις/τους LGBTQI+ ΑμεΑ (ισότητα, καταπολέμηση διακρίσεων, ψυχική και
σεξουαλική υγεία, κλπ.).

ε) Η πρόληψη της ανάπτυξης ομοφοβικών/αμφιφοβικών/τρανσφοβικών και λοιπών παρόμοιων τάσεων, η καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό
και την ταυτότητα και έκφραση φύλου στην εκπαίδευση, στο χώρο εργασίας, στην οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία, η διαφύλαξη του πλουραλιστικού κοινωνικού περιβάλλοντος, με σκοπό την ομαλή ενσωμάτωση των εν λόγω ατόμων στην ευρύτερη κοινωνία.

στ) Η κοινωνική και ψυχολογική ευαισθητοποίηση, στήριξη και αλληλοβοήθεια των ΛΟΑΤ ατόμων με αναπηρία, που αντιμετωπίζουν άσχημες συμπεριφορές (π.χ. ενδοσχολική ή/και ενδοοικογενειακή βία) και είναι ή υπήρξαν οι ίδιες/ίδιοι θύματα ομοφοβικών, αμφιφοβικών, τρανσφοβικών, και σεξιστικών επιθέσεων ή συμπεριφορών, με σκοπό την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, της αυτοεκτίμησης και κυρίως της σεξουαλικής χειραφέτησης.

Το Σωματείο θα επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και ενδεικτικά με την :

α) Έκδοση ενημερωτικών ή κάθε είδους εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, βιβλίων, φυλλαδίων, εφημερίδων και περιοδικών, διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, οργανωτικών
συγκεντρώσεων, ημερίδων, διεθνών προγραμμάτων, προβολή ταινιών, δημόσιων εκστρατειών ενημέρωσης, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, δημιουργία ομάδων εργασίας, περιπτέρων ενημέρωσης, ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, τηλεφωνικής γραμμής κοινωνικής υποστήριξης, παρουσιάσεις θεμάτων που άπτονται των σκοπών του Σωματείου,

β) Συνεργασία με φορείς εγχώριους και διεθνείς για ενημέρωση σε σχέση με διεθνείς εξελίξεις και κοινωνικές κατακτήσεις, καθώς και συνεργασία με επιστημονικούς, πολιτικούς,
κρατικούς, κοινωνικούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, που επιθυμούν και μπορούν να υποστηρίξουν τους σκοπούς του Σωματείου,

γ) Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων, για τη με κάθε νόμιμο μέσο άρση των εμποδίων για ελεύθερη και ανεμπόδιστη συμμετοχή των ΛΟΑΤ ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική κ.λπ. ζωή της χώρας,

δ) Δυνατότητα του σωματείου να παρίσταται ως πολιτική αγωγή ή υπεράσπιση σε δίκες, και γενικά να παρεμβαίνει, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις και των Κωδίκων Δικονομίας σε
νομικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν μέλη του ή ΛΟΑΤ άτομα με αναπηρία,

ε) Σύσταση συμβουλευτικών και επιστημονικών επιτροπών, ομάδων εργασίας και στήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών,

στ) Εκπαίδευση, κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση των μελών του Σωματείου και άλλων προσώπων που ασχολούνται με θέματα αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και
έκφρασης φύλου, καθώς και σεξουαλικής υγείας,

ζ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία και τα ΛΟΑΤ άτομα σε όλη τη χώρα, τα οποία μεταξύ των άλλων μπορούν να αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην
επιμόρφωση, στην κατάρτιση, στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, στην εκπόνηση ερευνών και μελετών και γενικότερα η υλοποίηση κάθε είδους εγχώριου ή διεθνούς
προγράμματος, ακόμη και από κοινού με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπως κάθε φορά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και

η) Με κάθε ενέργεια και πράξη συναφή με τις ανωτέρω».

Η προσωρινή διοίκηση του νεοσύστατου σωματείου πάντως έχει αναλάβει ήδη ενεργή δράση και σε μήνυμά της που έστειλε σε ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις, σημειώνει:

“Το 2016 βλέπουμε ξεκίνησε δυναμικά, και συνεχίζεται το ίδιο δυναμικά, με νέα pride, νέες ιδέες στα ήδη υπάρχοντα pride, συνέδρια, ημερίδες, πάρτι και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις. Θα θέλαμε, ως ΛΟΑΤ ΑμεΑ, να σας υπενθυμίσουμε (και να ξανατονίσουμε) πόσο απαραίτητο είναι όλες οι εκδηλώσεις αυτές, να είναι καθολικά προσβάσιμες σε ΑμεΑ, από την επιλογή των χώρων διεξαγωγής (προσβάσιμοι χώροι τόσο σε χειροκίνητα όσο και σε ηλεκτροκίνητα αμαξίδια και με τουαλέτα για ΑμεΑ) μέχρι και την διευκόλυνση επικοινωνίας σε αυτές (διερμηνείς ΕΝΓ και χειλανάγνωσης, όλο το έντυπο υλικό σε μεγαλογράμματη γραμματοσειρά καθώς και σε κώδικα braille, τα ελληνικά βίντεο με υπότιτλους SDH κλπ). Αν δεν υπάρχει πρόβλεψη και κάτι από τα παραπάνω λείπει, κάποιοι, ΛΟΑΤΚΙ+ και μη, συνάνθρωποι μας με αναπηρία δεν μπορούν να παρευρεθούν ή να τις παρακολουθήσουν, και επομένως αποκλείονται από αυτές τις “συμπεριληπτικές” εκδηλώσεις.

Η ομάδα μας είναι εδώ, και θα χαρούμε να έρχεστε σε επαφή μαζί μας από τις πρώτες κιόλας σκέψεις σας για μια εκδήλωση, να σας προσφέρει τις απαραίτητες συμβουλές ώστε κανένα ΑμεΑ να μην αποκλειστεί ποτέ ξανά από οποιαδήποτε εκδήλωση.

Για να κάνουμε συμπεριληπτικές και όχι “συμπεριληπτικές” εκδηλώσεις “.

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες
ειδικότερες προϋποθέσεις, ήτοι : α) να αυτοπροσδιορίζονται ως άτομα που τυγχάνουν LGBTQI+, και β) να τυγχάνουν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όλων των κατηγοριών των ΑμεΑ, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν είτε σωρευτικά (ήτοι ένα μέλος να είναι ΛΟΑΤ και ΑμεΑ), είτε διαζευκτικά (ήτοι ένα μέλος να είναι είτε ΛΟΑΤ είτε ΑμεΑ).
Ωστόσο, στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο αριθμός εγγεγραμμένων μελών, τα οποία τυγχάνουν διαζευκτικά είτε ΛΟΑΤ είτε ΑμεΑ, δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του εκάστοτε συνολικού αριθμού των τακτικών μελών του Σωματείου.

Για εγγραφή στο σωματείο, για υποστήριξη του έργου του Συλλόγου ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την προσωρινή διοίκηση:

Facebook: loatamea
Email: http://greeklgbtdisabled@gmail.com
Twitter: LGBTdisabledGR

Σχετικά με τον συντάκτη

Δικηγόρος, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ "Με Άλλα Μάτια", Τακτικός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή