σκίτσα ανδρών και γυναικών/εργαζόμενοι
Πηγή εικόνας: www.amna.gr

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και επισήμως το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο:

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα».

Το νομοσχέδιο για το «νέο ΑΣΕΠ», είχε αποκαλύψει η aftodioikis.gr όπως και ενημέρωσε ότι θα δινόταν σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Νωρίτερα το απόγευμα, το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε διευκρινήσεις με τη μορφή ερωταπαντήσεων γύρω από το νέο καθεστώς προσλήψεων στο Δημόσιο και τις διατάξεις του νέου ν/σ.

Όπως αναφέρει το μήνυμα του ΥΠΕΣ:

«Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η περαιτέρω εμπέδωση και διατήρηση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αυτού, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π.

Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς.

Οι φορείς του άρθρου 7 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο ογδόντα τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών/ριών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς/ές πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών/τριων που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, β) έναν/μία δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.

Οι θέσεις των περ. α` και β` προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..

Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων τηλεφωνητών/τριών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους/τις υποψήφιους/ες τυφλούς/ές πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών/τριών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις

Άρθρο 6 Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα

Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 πραγματοποιείται με:

α) πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για προσωπικό Ε.Ε.Π., ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή

β) με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες, θέσεις κατηγορίας ΥΕ και περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Άρθρο 8 Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, τόπος και χρόνος διενέργειας Οι θέσεις τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ 1 του άρθρου 7 πληρούνται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π..

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο (2) έτη.

Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια.

Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Η εξέταση της περ. α) της παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολογήση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή με ανάπτυξη κειμένου ή με συνδυασμό των δύο. Η δοκιμασία της περ. β) της παρ. 1 αξιολογεί ιδίως δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ποιοτικής και αποδοτικής εργασίας.

Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων ή της ύπαρξης ειδικής γνώσης ή εμπειρίας για την υπό πλήρωση θέση. Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.

Για θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού απαιτείται, πέραν των περ. α) και β) της παρ. 1, και ατομική συνέντευξη με τους/τις υποψηφίους/ες. Με τη συνέντευξη κρίνεται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Η συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του/της υποψηφίου/ας.

Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, συνέντευξη μπορεί να προβλέπεται μόνο για θέσεις, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.

Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 10 Βαθμολόγηση υποψηφίων

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές/τριες και έναν αναβαθμολογητή/τρια. Βαθμολογητές/τριες, αναβαθμολογητές/τριες ή υπεύθυνοι/ες για την εποπτεία των διαγωνιζομένων ορίζονται εν ενεργεία καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί, ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισμένη βαθμολογία ως βάση τόσο στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και στα επιμέρους στοιχεία αυτής.
Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50% Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού δύνανται να καθορίζονται και να ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.
Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων Ε.Ε.Π., καθώς και των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Άρθρο 11 Προσαυξήσεις

Η σταθμισμένη βαθμολογία υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ προσαυξάνεται ως ακολούθως:

α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους/τις κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που θα αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.

γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους/τις κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένας (1) τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ο υψηλότερος εξ αυτών τίτλος σπουδών λαμβάνοντας το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν είναι αναγνωρισμένοι.

δ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κάτοικους των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή των παραμεθόριων περιοχών της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας όπως οι περιοχές αυτές έχουν καθορισθεί με υπουργική απόφαση, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.

ε. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κάτοικους δήμων με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, εφόσον επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν την ιδιότητα μονίμου κατοίκου δήμου με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους σε νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή της περ. δ΄, λαμβάνουν αθροιστικά τις προσαυξήσεις των περ. δ΄ και ε΄. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του/της υποψήφιου/ας, ορίζονται με την προκήρυξη.

στ. Κατά πέντε (5) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.

ζ. Κατά τρεις (3) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.

η. Κατά δύο (2) μονάδες για όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ` εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

θ. Κατά μία (1) μονάδα για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και για το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τον ν. 2790/2000 (Α` 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία.

ι. Κατά μισή (0,5) μονάδα για Έλληνες/νίδες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :

α) δέκα τοις εκατό (10%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,

β) πέντε τοις εκατό (5%) για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,

γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ,

δ) δύο τοις εκατό (2%) για παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς,

ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες/νίδες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για όσους/ες έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115) και τα τέκνα τους. Επίσης τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (Α’ 136), καθώς και τα τέκνα, ο/η επιζών/ούσα σύζυγος και ο/η επιζών/ούσα γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.

ζ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για αναπήρους και τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσους/ες κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στης Ενοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και τους αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, τους αναπήρους ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους, τα τέκνα και τον/τη επιζώντα/ούσα σύζυγο των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

Η βαθμολογία υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ εως ι της παρ. 1.

Η βαθμολογία των υποψηφίων Ε.Ε.Π. προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α εως γ της παρ. 1.

Άρθρο 12 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης

Η πρακτική δοκιμασία, όπου προβλέπεται, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής.

Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει στην πρακτική δοκιμασία, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Η εξέταση ειδικών γνώσεων, όπου προβλέπεται, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει στην εξέταση ειδικών γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Η ατομική συνέντευξη για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου/ας προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής. Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής. Ο βαθμός της συνέντευξης προστίθεται στην βαθμολογία του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή βαρύτητας 35%.

Η ατομική συνέντευξη για θέσεις το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν υποψήφιος/α κριθεί ακατάλληλος/η για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, που καταγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά της Επιτροπής και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης.

Άρθρο 25 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού είναι τουλάχιστον πενταμελής και συγκροτείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο και από μέλη ή πρώην μέλη του, εν ενεργεία ή ομότιμους καθηγητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς λειτουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους ή κρατικούς λειτουργούς ή ανώτατους υπαλλήλους των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7.

Με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνατή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή οργάνων που τελούν υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και έχουν συγκεκριμένες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες σχετικά με την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού του κατά περίπτωση αναγκαίου προσωπικού.

Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμο μπορούν να διεξάγονται από ειδική τουλάχιστον τριμελή ή τριμελείς επιτροπές, στην οποία μετέχει ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή τεχνικοί ή υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση.

Η συγκρότηση ειδικής επιτροπής/επιτροπών γίνεται από τον/την Πρόεδρο το Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον/την Πρόεδρό της. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της δοκιμασίας στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία με αιτιολογημένη απόφασή της αποκλείει τους υποψηφίους/ες που δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.

Η διενέργεια συνέντευξης, όπου προβλέπεται, διεξάγεται από τριμελή πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
Στην τριμελή σύνθεση μετέχουν δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα/μία

(1) ορίζεται Πρόεδρος, και ένας/μία (1) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητής/τρια ή ομότιμος καθηγητής/τρια Α.Ε.Ι. Στην πενταμελή σύνθεση μετέχουν τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, και δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές/τριες ή ομότιμους καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι., εκ των οποίων ο/η ένας/μια (1) τουλάχιστον του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 του άρθρου 7 που φέρει την ιδιότητα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή είναι ανώτερο στέλεχος της Διοίκησης του φορέα.

Ειδικά όσον αφορά στην επιλογή επιστημονικού προσωπικού για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, δύο (2) μέλη της οικείας ανεξάρτητης αρχής και έναν (1) καθηγητή/τρια ή ομότιμο καθηγητή/τρια Α.Ε.Ι. του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής/τρια με απόφαση του/της Προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί του εισηγητή/τριας από υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 7, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., καθώς και από προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι.. Ο/Η Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του/της, με απόφαση του Προέδρου της, από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Α.Σ.Ε.Π..

Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα:

Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο
Μέρος Α’ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα
Άρθρο 2 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Άρθρο 3 Αρμοδιότητες
Άρθρο 4 Προγραμματισμός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων
Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία
Άρθρο 6 Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα
Άρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής
Μέρος Β’ Πλήρωση θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό Κεφάλαιο Α’ Δομή και περιεχόμενο πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
Άρθρο 8 Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, τόπος και χρόνος διενέργειας
Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
Άρθρο 10 Βαθμολόγηση υποψηφίων
Άρθρο 11 Προσαυξήσεις
Άρθρο 12 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης
Άρθρο 13 Ισοβαθμία υποψηφίων
Κεφάλαιο Β’ Διαδικασία διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
Άρθρο 14 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
Άρθρο 15 Δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό
Άρθρο 16 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Άρθρο 17 Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειόμενων από τον διαγωνισμό
Άρθρο 18 Πίνακες διαγωνιζομένων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών
Άρθρο 19 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης – Πίνακες απορριπτέων – Οριστικοί πίνακες
Άρθρο 20 Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας
Άρθρο 21 Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες – Συνέντευξη
Άρθρο 22 Πίνακες διοριστέων
Άρθρο 23 Διάθεση και διορισμός επιτυχόντων – επιλαχόντων
Άρθρο 24 Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων
Άρθρο 25 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
Μέρος Γ’ Άλλες διαδικασίες επιλογής προσωπικού Κεφάλαιο Α’ Επιλογή προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια
Άρθρο 26 Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 27 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
Άρθρο 28 Διαδικασία επιλογής με σειρά προτεραιότητας
Κεφάλαιο Β’ Πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία
Άρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής και όργανα επιλογής
Άρθρο 30 Κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία
Άρθρο 31 Αρχικοί πίνακες κατάταξης
Άρθρο 32 Διενέργεια ατομικής συνέντευξης
Άρθρο 33 Προσωρινοί και οριστικοί πίνακες προσληπτέων
Κεφάλαιο Γ’ Πλήρωση θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων, έκτακτων και παροδικών αναγκών
Άρθρο 34 Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες
Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
Kεφάλαιο Δ’ Μεταβατικές διαδικασίες επιλογής
Άρθρο 36 Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
ΣχόλιαΜέρος Δ’ Οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
Άρθρο 37 Συγκρότηση
Άρθρο 38 Πειθαρχική ευθύνη μελών του Α.Σ.Ε.Π. – Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια
Άρθρο 39 Αρμοδιότητες προέδρου – Αναπλήρωση
Άρθρο 40 Εσωτερικός Κανονισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
Άρθρο 41 Λειτουργία
Άρθρο 42 Οργάνωση – Προσωπικό
Άρθρο 43 Γραφείο Επιθεώρησης
Άρθρο 44 Συντάξιμη υπηρεσία και ασφαλιστικό καθεστώς
Άρθρο 45 Ετήσια Έκθεση
Άρθρο 46 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης
Άρθρο 47 Υποχρεώσεις υπηρεσιών – λοιπών φορέων
Άρθρο 48 Τήρηση αρχείου/μητρώου – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Θέματα ανάρτησης στο Διαύγεια
Άρθρο 49 Συμμετοχή και συνεργασία σε έρευνες και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Μέρος Ε’ Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 51 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του νόμου
Άρθρο 52 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 53 Έναρξη ισχύος

Πηγή: www.aftodioikisi.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή