πληκτρολόγιο και πλήκτρο που γράφει μετάφραση

Τι προβλέπει το άρθρο για την απλούστευση διαδικασιών προσλήψεων – Ποιες γλώσσες αφορά

Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”.

Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 60) αναφορικά με την απλούστευση διαδικασιών στο ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου, τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που είναι εν τοις πράγμασι οι πλέον διαδεδομένες ξένες γλώσσες, τυποποιούνται προκειμένου να προκύπτουν, χωρίς δυσχέρεια, τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της γνώσης του επιπέδου της ξένης γλώσσας του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, ονομασία τίτλου, επίπεδο αυτού, κωδικός ταυτοποίησης εξεταζομένου) και να είναι ευχερής η επεξεργασία τους από το προσωπικό του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων.

Η ως άνω διάταξη προτείνεται τόσο για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών πρόσληψης και επιτάχυνσης της έκδοσης των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά των εν λόγω γλωσσών είναι αυτά που υποβάλλονται συχνότερα, όσο και για λόγους διευκόλυνσης του υποψηφίου, που απαλλάσσεται από ένα πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό βάρος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ικανός αριθμός υποψηφίων με αυξημένα τυπικά προσόντα που λαμβάνει μέρος στις διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ απορρίπτεται τελικώς λόγω μη προσκόμισης της μετάφρασης του σχετικού τίτλου γλωσσομάθειας.

Αρθρο 60

Απλούστευση διαδικασιών προσλήψεων

Στο τέλος του άρθρου 29 του Π.Δ. 20/2001 (Α39) προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Ειδικώς στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα άραθρα 17, 18 και 19, του ν. 2190/1994, τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους”.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο hellenicparliament.gr

Πηγή: www.lawspot.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή