μετρητής ρεύματος

24.7.12

Καινοτόμος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας Ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 19.07.2012, εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση που αφορά την εξασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος, με σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση οικογενειών που τους έχει διακοπεί το ρεύμα ή απειλούνται με διακοπή και που το εισόδημά τους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό
προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Με ιδιαίτερη ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό των οικογενειών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος κατανάλωσης ρεύματος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, πιστεύοντας πως η παροχή ρεύματος αποτελεί κοινωνικό αγαθό, γεγονός που εναρμονίζεται πλήρως με τον κοινωφελή χαρακτήρα της ΔΕΗ, ζητά την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής του, ανεξαρτήτως οφειλών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας, που δίνει την τεχνική δυνατότητα στη ΔΕΗ, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, να παρέχει προγραμματισμένα και με πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, καλύπτοντας τις βασικές τους καθημερινές ανάγκες. Η δαπάνη θα μπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των οικογενειών αυτών, μέσω προπληρωμένης κάρτας, μετά την τοποθέτηση, από τη ΔΕΗ, ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, οι οποίοι θα διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα.

[ακολουθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου]

25-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 216/2012

Λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36035/13-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 13-07-2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Παρόντες:

Δήμαρχος:  ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Πρόεδρος: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιπρόεδρος: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Γραμματέας: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Αντιδήμαρχος: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Αντιδήμαρχος: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιδήμαρχος: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μέλη:

Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόντες:

ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Παπαδογιαννάκη Α., Βλάχου Β., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Δ.Σ. κος Κακούρης Α. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 6ου θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 8ου θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη κατά πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1° θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας» λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1° θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη διασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος για την αξιοπρεπή διαβίωση σε άτομα με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ο οποίος είπε ότι:

«Με ιδιαίτερη ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό των οικογενειών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος κατανάλωσης ρεύματος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, πιστεύοντας πως η παροχή ρεύματος αποτελεί κοινωνικό αγαθό, γεγονός που εναρμονίζεται πλήρως με τον κοινωφελή χαρακτήρα της ΔΕΗ, ζητά την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής του, ανεξαρτήτως οφειλών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας, που δίνει την τεχνική δυνατότητα στη ΔΕΗ, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, να παρέχει προγραμματισμένα και με πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, καλύπτοντας τις βασικές τους καθημερινές ανάγκες. Η δαπάνη θα μπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των οικογενειών αυτών, μέσω προπληρωμένης κάρτας, μετά την τοποθέτηση, από τη ΔΕΗ, ηλεκτρονικών «έξυπνων», οι οποίοι θα διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα.» προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διεκδικήσει την εξασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, να παρέχει προγραμματισμένα και με πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, καλύπτοντας τις βασικές τους καθημερινές ανάγκες, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Η δαπάνη θα μπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των οικογενειών αυτών, μέσω προπληρωμένης κάρτας, μετά την τοποθέτηση, από τη ΔΕΗ, ηλεκτρονικών μετρητών, οι οποίοι θα διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή