• Αρχική
  • Απόψεις – Παρεμβάσεις
  • Απάντηση του Κ.Ε.Α.Τ στην ανοιχτή επιστολή του Π.Σ.Τ. με θέμα: «Άμεση ακύρωση της απόφασης απόλυσης τυφλών εκπαιδευτικών στο παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης».
Το λογότυπο του ΚΕΑΤ

Απάντηση του Κ.Ε.Α.Τ στην ανοιχτή επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών με θέμα: «Άμεση ακύρωση της απόφασης απόλυσης τυφλών εκπαιδευτικών στο παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης».

Σε απάντηση των αιτιάσεων που περιλαμβάνονται στην ανοιχτή επιστολή του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών περί «παράνομης» απόφασης της Διοίκησης για την απόλυση ατόμων με αναπηρία όρασης το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) καθιστά σαφές ότι τηρήθηκαν απολύτως οι προβλέψεις του νόμου που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον εκείνοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν για λόγους γήρατος, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Τα μέλη της Διοίκησης δεν είχαν κανένα νόμιμο περιθώριο διαφορετικής μεταχείρισης του προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε.

Ειδικότερα:

Το Κ.Ε.Α.Τ. ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, οφείλει να εφαρμόζει την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν έχει καμιά δυνατότητα να προβαίνει κατά το δοκούν σε απόλυση υπαλλήλων που υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αφήνεται να εννοηθεί στην ανοικτή επιστολή του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, χωρίς να υφίσταται κάποιος από τους αναγκαστικούς λόγους απόλυσης του άρθρου 152 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) ή του άρθρου 20 παράγραφος 1 του ν.3801/2009.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της 13ης/03/2024, τέθηκε προς συζήτηση ενώπιον του Δ.Σ. θέμα στην ημερησία διάταξη με τίτλο:

«Αυτοδίκαιη Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Υπαλλήλων του Κ.Ε.Α.Τ. λόγω συνταξιοδότησης».

Η αρμόδια εισηγήτρια, δηλαδή η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης, εισηγήθηκε την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης πέντε (5) συνολικά υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009, καθώς για τους εν λόγω υπαλλήλους είχαν εκδοθεί από την e-ΕΦΚΑ οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Για τις αποφάσεις αυτές το Κέντρο ενημερώθηκε προσφάτως στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 35791/9-6-2023 εγκυκλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στο άρθρο 20 του ν.3809/2009 προβλέπεται ρητώς ότι: «Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α., απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή.»

Επιπροσθέτως, ενώπιον του Δ.Σ., ετέθησαν και ελήφθησαν υπόψη η ως άνω υπ’ αριθ. 35791/09-06-2023 εγκύκλιος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπ’ αριθ.: 25/2023 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ11221/11550/14-02-2024 έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την ανωτέρω διαβίβαση υπεύθυνων δηλώσεων υπαλλήλων του Κ.Ε.Α. Τ, καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 12771/16-02-2024 έγγραφη απάντηση του εποπτεύοντος Υπουργείου σχετικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλων του ΚΕΑΤ που συνταξιοδοτήθηκαν.

Από τα παραπάνω προκύπτει χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση ότι το Κ.Ε.Α.Τ., ως Ν.Π.Δ.Δ., όφειλε και οφείλει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό έπραξε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προχώρησε σε αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την υπηρεσία, την 1η του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, συμμορφούμενο πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και τις προαναφερθείσες εγκυκλίους και απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων επί του ζητήματος.

Πρέπει δε να επισημανθεί πως ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών, ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Α.Τ., ήταν παρών σε όλη τη διαδικασία, είχε στη διάθεσή του προς μελέτη το σύνολο των προαναφερθέντων εγγράφων και γνωρίζει άριστα την ισχύουσα νομοθεσία που θέτει συγκεκριμένα όρια για αποφάσεις και χειρισμούς.

Εκτιμούμε ότι η αμφισβήτηση εκ μέρους του προέδρου του Π.Σ.Τ της νομιμότητας της απόφασης, οι αόριστες αναφορές ότι άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα δεν εφαρμόζουν το νόμο και κυρίως ο καταλογισμός στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ του Κ.Ε.Α.Τ μικρότερο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πλήττει το έργο που επιτελείται στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών.

Συμπερασματικά, τα μέλη της Διοίκησης του Κ.Ε.Α.Τ, τήρησαν το νόμο και κινήθηκαν εντός των ορίων αρμοδιοτήτων τους.

Εφάρμοσαν με βάση την αρχή της νομιμότητας όσα, ισχύουν από το 2009 για όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον εκείνοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν για λόγους γήρατος, όπως εν προκειμένω.

Τα μέλη της Διοίκησης δεν είχαν κανένα νόμιμο περιθώριο διαφορετικής μεταχείρισης του προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε.

Δείτε το αρχικό δελτίο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών 👉 www.pst.gr

Δείτε επίσης:

👉 Απολυμένος καθηγητής Σχολής Τυφλών: Νόμιμη αλλά όχι ηθική η απόλυσή μας

 

 

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή