Εικονίδιο με αναπηρικό αμαξίδιο

Αόρατα τα άτομα με αναπηρία για την Στατιστική Υπηρεσία Ανοιχτή επιστολή τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 31ης Μαΐου 2013, προς τον Πρόεδρο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κύριο Γεωργίου και τα Μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ, με θέμα: «“Αόρατοι” οι πολίτες  με αναπηρία για την ΕΛ.ΣΤΑΤ: Επίπτωση για το σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών για  την αναπηρία.  Απαιτείται η  ανάπτυξη δεικτών και στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31.05.2013

Αόρατα τα άτομα με αναπηρία για την Στατιστική Υπηρεσία

Με ανοιχτή επιστολή της η ΕΣΑμεΑ καταγγέλλει την απουσία στατιστικών και δεδομένων σχετιζόμενων με την αναπηρία και την επίπτωση αυτών στο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών και καταθέτει τις προτάσεις της για τη συμμόρφωση με τις επιταγές της νεότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ήδη κατά την διαβούλευση του νομοσχεδίου σύστασης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) η Συνομοσπονδία είχε υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα ανάπτυξης ειδικών δεικτών και την διενέργεια ερευνών εστιασμένων στην αναπηρία. Δυστυχώς, δεν εισακούστηκε, με τραγικό αποτέλεσμα σήμερα, που η Ευρώπη καθιερώνει την Αναπηρία ως ειδικό εκ των προτέρων όρο για την υπογραφή Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, η χώρα μας να μην είναι σε θέση να αναπτύξει καμία αξιόπιστη πολιτική για το 18% του ελληνικού λαού λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων! Και αυτό με ευθύνη της ΕΛ.ΣΤΑΤ.!

Τα άτομα με αναπηρία/ χρόνια πάθηση και οι οικογένειές τους αποτελούν πλέον «αόρατους» πολίτες που απουσιάζουν συστηματικά από τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς όλων των υπουργείων και των περιφερειών, σε αντίθεση με άλλες ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά κ.λπ.) για τις οποίες – αν και μικρότερες πληθυσμιακά – υπάρχουν εκτενείς αναφορές βασισμένες σε έρευνες, δείκτες και συγκρίσιμα στοιχεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη και παρακολούθηση συγκεκριμένων πολιτικών για την υποστήριξή τους.

Η έλλειψη αυτή στις σημερινές συνθήκες κρίσης είναι ιδιαίτερα αισθητή σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής πραγματικότητας, όπως η ανεργία και η φτώχεια. Έτσι στην παρουσίαση π.χ. στατιστικών δεικτών για την ανεργία, δεν υπήρξε και συνεχίζει να μην υπάρχει ούτε μία αναφορά για την ανεργία των ατόμων με αναπηρία, η οποία ακολούθως οδηγεί και στην απουσία στοχευμένων πολιτικών για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση. Ανάλογη είναι η έλλειψη δεικτών και στοιχείων για τη φτώχεια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναπηρία.

Αναπηρία και φτώχεια συνήθως συναντώνται μαζί και αλληλοτροφοδοτούνται. Παρά ταύτα δείκτες, που να δείχνουν πόσο συχνά συναντάται η φτώχεια στα άτομα με αναπηρία/ χρόνια πάθηση ή πόσες είναι οι οικογένειες στις οποίες συναντάται η φτώχεια και στη φροντίδα τους έχουν κάποιο μέλος με αναπηρία, είναι άγνωστοι και μη μετρήσιμοι για την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πρόκειται για ένα μεγάλο κενό που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα στις συνθήκες της κρίσης και των μνημονίων που πλήττουν βάναυσα αυτή την κατηγορία πολιτών και τις οικογένειές τους.

Η επιστολή ακολουθεί.

Αθήνα: 31-5-2013

Αρ. Πρωτ: 1953

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πληροφορίες: Ε. Μπαρμπαλιά

Ανοιχτή επιστολή της Ε.Σ.ΑμεΑ

προς κ. Γεωργίου, Πρόεδρο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ

Θέμα: «“Αόρατοι” οι πολίτες  με αναπηρία για την ΕΛ.ΣΤΑΤ: Επίπτωση για το σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών για την αναπηρία. Απαιτείται η  ανάπτυξη δεικτών και στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία».

ΚΟΙΝ: [Πίνακας Αποδεκτών]

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. – τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένος δια του Ν.2430/96 (Φ.Ε.Κ. 156Α/10.7.96) Κοινωνικός Εταίρος  της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και διαπίστευση ως φορέα παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης», – με την παρούσα επιστολή της επισημαίνει την απουσία στατιστικών και δεδομένων σχετιζόμενων με την αναπηρία και την επίπτωση αυτών στο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών και καταθέτει τις προτάσεις της για τη συμμόρφωση με τις επιταγές της νεότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όπως γνωρίζετε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το συνοδευτικό αυτής Προαιρετικό Πρωτόκολλο, που μετά την επικύρωσή τους από την Ελληνική Βουλή, αποτελούν πλέον εθνική νομοθεσία (ν. 4074/2012/Φ.Ε.Κ. 88Α), προβλέπουν στο άρθρο 31 – «Στατιστικές και συγκέντρωση δεδομένων» ότι

«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν κατάλληλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων, προκειμένου να τους επιτρέψουν να διατυπώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές, για να καταστήσουν αποτελεσματική την παρούσα Σύμβαση. Η διαδικασία συγκέντρωσης και διατήρησης αυτών των πληροφοριών:

α. συμμορφώνεται με τις νόμιμα θεσμοθετημένες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζει το απόρρητο και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των ατόμων με αναπηρίες,

β. συμμορφώνεται με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, ώστε να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ηθικές αρχές, κατά τη συγκέντρωση και τη χρήση των στατιστικών.

2. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα αναλύονται, όπως αρμόζει, και θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθήσουν την αξιολόγηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, και να προσδιορίσουν και να επιληφθούν των εμπόδιων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την ευθύνη της διάδοσης των στατιστικών αυτών και διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασής τους από τα άτομα με αναπηρίες και τους άλλους ανθρώπους.».

Παράλληλα στο σχέδιο του νέου Γενικού Κανονισμού των Ταμείων-Παράρτημα ΙV- «Γενικοί εκ των προτέρων όροι» περιλαμβάνεται γενικός εκ των προτέρων όρος αναφερόμενος στην Αναπηρία και ειδικότερα στην […] ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία […].

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ήδη κατά την διαβούλευση του νομοσχεδίου σύστασης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) είχε υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα ανάπτυξης ειδικών δεικτών και την διενέργεια ερευνών εστιασμένων στην αναπηρία. Δυστυχώς,  δεν εισακούστηκε, με τραγικό αποτέλεσμα σήμερα, που η Ευρώπη καθιερώνει την Αναπηρία ως ειδικό εκ των προτέρων όρο για την υπογραφή Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, η χώρα μας να μην είναι σε θέση να αναπτύξει καμία αξιόπιστη πολιτική για το 18% του ελληνικού λαού λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων! Και αυτό με ευθύνη της ΕΛ.ΣΤΑΤ.!

Όπως αποδείχτηκε σε όλα τα Αναπτυξιακά Συνέδρια, που έλαβαν χώρα το αμέσως προηγούμενο διάστημα, τα άτομα με αναπηρία/ χρόνια πάθηση και οι οικογένειές τους αποτελούν πλέον «αόρατους» πολίτες που απουσιάζουν συστηματικά από τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς όλων των Υπουργείων και Περιφερειών, σε αντίθεση με άλλες ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά κ.λπ.) για τις οποίες –αν και μικρότερες πληθυσμιακά- υπάρχουν εκτενείς αναφορές βασισμένες σε έρευνες, δείκτες και συγκρίσιμα στοιχεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη και παρακολούθηση συγκεκριμένων πολιτικών για την υποστήριξή τους.

Η έλλειψη αυτή στις σημερινές συνθήκες κρίσης είναι ιδιαίτερα αισθητή σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής πραγματικότητας, όπως η ανεργία και η φτώχεια. Έτσι στην παρουσίαση π.χ. στατιστικών δεικτών για την ανεργία, δεν υπήρξε και συνεχίζει να μην υπάρχει ούτε μία αναφορά για την ανεργία των ατόμων με αναπηρία, η οποία ακολούθως οδηγεί και στην απουσία στοχευμένων πολιτικών για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση.  Ανάλογη είναι η έλλειψη δεικτών και στοιχείων για τη φτώχεια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναπηρία. Αναπηρία και φτώχεια συνήθως συναντώνται μαζί και αλληλοτροφοδοτούνται. Παρά ταύτα δείκτες, που να δείχνουν πόσο συχνά συναντάται η φτώχεια στα άτομα με αναπηρία/ χρόνια πάθηση ή πόσες είναι οι οικογένειες στις οποίες συναντάται η φτώχεια και στη φροντίδα τους έχουν κάποιο μέλος με αναπηρία, είναι άγνωστοι και μη μετρήσιμοι για την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αντίθετα, δημόσιοι φορείς και ανεξάρτητες αρχές που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα στις οποίες λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά κριτήρια (π.χ. η ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ευπαθών ομάδων από τη Ρ.Α.Ε.) ζητούν συνεχώς και με επιμονή δείκτες και στατιστικά στοιχεία κατά τη διαβούλευσή τους με την Ε.Σ.ΑμεΑ.. Αντικειμενικά η συνήθης απάντησή μας είναι η έλλειψη στατιστικών στοιχείων και δεικτών από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., βασικό φορέα ανάπτυξης δεικτών και στατιστικών στοιχείων. Το βέβαιο αποτέλεσμα αυτού του κενού που παρουσιάζεται στη δράση της ΕΛΣΤΑΤ είναι η λήψη οριζόντιων αντί στοχευμένων μέτρων, σύμφωνα με τη βαρύτητα της αναπηρίας ή την ηλικία ή το φύλο κ.λπ.

Αλλά και πέραν των εξειδικευμένων και στοχευμένων ερευνών, δεδομένων και δεικτών η απουσία της διάστασης της αναπηρίας είναι εμφανής και σε όλες τις έρευνες, δεδομένα και δείκτες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό και οι οποίες συνήθως ενσωματώνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό π.χ. τη διάσταση του φύλου.

Κύριε Πρόεδρε,

Πρόκειται για ένα μεγάλο κενό που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα στις συνθήκες της κρίσης που βιώνουμε και των μνημονίων που πλήττουν βάναυσα αυτή την κατηγορία πολιτών και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής της προαναφερόμενης Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ικανοποίησης του σχετικού εκ των προτέρων όρου εν όψει του σχεδιασμού και υπογραφής της νέας Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ) 2014-2020, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικά και τη μοναδική χρηματοδοτική πηγή της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια, η ανάπτυξη ερευνών και δεικτών, η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στις έρευνες και δείκτες που αφορούν στο γενικό πληθυσμό αποτελούν πλέον θεσμική υποχρέωση του κράτους, η μη ικανοποίηση της οποίας αποτελεί πλέον λόγο προσφυγής ιεραρχικά μέχρι και τα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης (Ν.4074/2012/ΦΕΚ88Α).

Υπό τις παραπάνω συνθήκες κρίνουμε επιβεβλημένη την άμεση σύσταση Ομάδας Εργασίας στην Ελληνική Στατιστική Αρχή με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ., προκειμένου να επεξεργαστεί συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη στατιστικών, τη συγκέντρωση δεδομένων και την ανάπτυξη δεικτών στοχευμένων στην Αναπηρία, με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού των νέων δημοσίων πολιτικών ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει πλέον αποδειχθεί ο μοναδικός αξιόπιστος συνομιλητής των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων σε θέματα σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, κατέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη τεχνογνωσία, την οποία θέτει στη διάθεσή σας, όπως κατά καιρούς πράττει με όλους τους φορείς που το έργο τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την προώθηση μέτρων και πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Τέλος θα θέλαμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με το Προεδρείο της Ε.Σ.ΑμεΑ για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το μείζον αυτό θέμα.

Εν αναμονή των ενεργειών σας και της άμεσης ενημέρωσής μας επί αυτών.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

– Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά

– Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

– Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

– Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

– Γραφείο Υπουργού  Οικονομικών  κ. Γ. Στουρνάρα

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδη

– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκη

– Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζιδάκη

– Γραφείο Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλου

– Γραφείο Υπουργού Εργασίας, κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας κ. Γ. Βρούτση

– Γραφείο Υπουργού Υγείας κ. Λυκουρέντζο

– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα

– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χαράλαμπου Αθανασίου

– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης κ. Στ. Καλογιάννη

– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Τζαβάρα

– Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά

– Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαυραγάνη

– Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μανούσου Βολουδάκη

– Γραφείο Υφυπουργών Ανάπτυξης κ.κ. Αθ. Σκορδά, Π. Μιταράκη, Κ.  Βιρβιδάκη

– Γραφείο Υφυπουργών Παιδείας κ.κ.  Ι. Ιωαννίδης , Θ. Παπαθεοδώρου

– Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου

– Γραφείο Υφυπουργού Υγείας κ.  Φ. Σκοπούλη

– Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας Α. Στρατινάκη

– Γεν. Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Α. Δαλλαπόρτα

– Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας κ. Ε. Μπέκου,

– Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Θ. Αμπατζόγλου,

– Πρόεδρο ΟΚΕ

– Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  κ. Ι. Φίρμπα

– Προϊστάμενο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αναπτυξιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Χ. Ντίκο

– Προϊσταμένη ΕΥΣΕΚΤ κ. Μ. Παπούλια

– Τμήματα και Διευθύνσεις ΕΛΣΤΑΤ

– Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.

 

Πηγή: http://www.esaea.gr/

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή