Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα λογότυπα της εθνικής ομοσπονδίας τυφλών και του πανελληνίου συνδέσμου τυφλών

3 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, σας καταθέτει υπόμνημα με τα κυριότερα προβλήματα ατόμων με οπτική αναπηρία και τις απαιτούμενες λύσεις ( Το meallamatia.gr δημοσιεύει τα κυριότερα σημεία της επιστολής):

Για την Παιδεία:

– Η εκπαίδευση οφείλει να είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες μαθητών, ως εκ τούτου να είναι συμπεριληπτική και να αφορά εξίσου τον κοινό μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τις επιμέρους ομάδες με ιδιαιτερότητες, όπως μαθητές με κάποιας μορφής φυσική, πνευματική ή ψυχική αναπηρία, αλλοδαπούς, Ρομά κλπ. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να αλλάξει εκ βάθρων ο οδηγός σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών και των Παιδαγωγικών τμημάτων, ώστε όλοι οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, καθώς και οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή, να ενημερώνουν προς τούτο τους γονείς και να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή της τάξης τους. Επομένως, οφείλουμε να στραφούμε σε μια όλο και περισσότερο συμπεριληπτική εκπαίδευση, μειώνοντας παράλληλα τη λεγόμενη «ειδική» εκπαίδευση.

– Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία από 0 έως 4 ετών τμήμα της υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης είναι η πρώιμη παρέμβαση που εξασφαλίζεται από την Πολιτεία μέσω των αντίστοιχων ανά αναπηρία δομών, στελεχωμένων με το αναγκαίο προς τούτο Ε.Ε.Π. και σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

– Έως ότου επιτευχθεί το προφίλ του νηπιαγωγού, δασκάλου και καθηγητή που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή του, επιβάλλεται να χορηγείται παράλληλη στήριξη πάντα για το σύνολο του εκπαιδευτικού ωραρίου, από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς, στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να παρέχεται από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή πτυχιούχο παιδαγωγικής με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

– Καθόσο διάστημα υφίσταται ο διαχωρισμός σε γενική και ειδική εκπαίδευση επιβάλλεται η δημιουργία στο Υπουργείο Παιδείας ειδικής γραμματείας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.

– Έγκαιρη χορήγηση στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους σπουδαστές και φοιτητές τυφλούς ή με προβλήματα όρασης, του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποβοήθηση τους στις σπουδές, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου τουλάχιστον γραφομηχανή Braille και laptop με το αντίστοιχο λογισμικό.

– Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για τη μεταφορά των τυφλών μαθητών στα σχολεία ,είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την αγορά και συντήρηση των οχημάτων.

– Η εκμάθηση της γραφής Braille είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές με τύφλωση, καθώς και για όσους έχουν πρόβλημα όρασης, το οποίο ιατρικώς οδηγεί εν δυνάμει σε τύφλωση.

– Για όσο διάστημα υφίστανται ειδικά σχολεία, προκειμένου να καταλάβει κάποιος τη θέση Διευθυντή σε σχολείο τυφλών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση εκ μέρους του του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, ενώ οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε σχολεία τυφλών πρέπει να υποχρεούνται να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση εντός έτους.

– Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΣΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, είτε λόγω διαφωνίας των γονέων και κηδεμόνων του μαθητή με την γνωμάτευση του ΚΕΣΥ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπερισχύει η γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων του παιδιού με αναπηρία.

– Σχετικά με τη δυνατότητα των τυφλών να εισάγονται και να παρακολουθούν όλα τα δημόσια Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε κατεύθυνσης, όπως ηχοληψίας, μουσικής παραγωγής κ.λπ., επειδή κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί αναίτιοι και αντισυνταγματικοί αποκλεισμοί, τονίζουμε ότι με δεδομένη τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 21 παρ. 6 περί προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την απρόσκοπτη δυνατότητα εισόδου τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ένταξη των τυφλών στα ως άνω Ι.Ε.Κ. επιβάλλεται να είναι ανεμπόδιστη και με εξασφάλιση όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών μέσων για την πλήρη παρακολούθησή τους.

– Επιβάλλεται να ανοιχτούν νέες ειδικότητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, οι οποίες θα υπαχθούν με τη σειρά τους σε προστατευτικές διατάξεις νόμου που θα αντικαταστήσει τον Ν.2643/1998 και θα αφορά αποκλειστικά την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.

– Η εκπαίδευση των τυφλών μαθητών πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια καθώς και επαγγελματική (Ι.Ε.Κ.) είναι πάντα δημόσια και απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιωτική δραστηριότητα στην κατεύθυνση αυτή.

– Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

– Επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος των πνευματικών δικαιωμάτων από τους εκδοτικούς οίκους των συγγραμμάτων που διανέμονται δωρεάν σε σπουδαστές και φοιτητές καθώς και η δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή Daisy ή άλλη προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φοιτητή ή σπουδαστή με αναπηρία.

– Αναμόρφωση του συνόλου του οδηγού σπουδών στα τμήματα των Παιδαγωγικών Σχολών και των Σχολών Προσχολικής Αγωγής ώστε να εκπαιδεύονται στην αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα στους μαθητές και στον τρόπο διδασκαλίας μαθητών με αναπηρία, μέσα στα πλαίσια ενός σχολείου για όλους.

– Πρόβλεψη για μειωμένα δίδακτρα στους τυφλούς φοιτητές και φοιτητές με πρόβλημα όρασης στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και πρόβλεψη αυξημένου ορίου εισοδήματος για τη λήψη τυχόν υποτροφίας, δεδομένου ότι κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών χρήζουν της βοηθείας τρίτου προσώπου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ερευνητικό έργο.
Για την Εργασία, την Κοινωνική Ασφάλιση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη:

– Επιβάλλεται η άμεση και πλήρης αναμόρφωση του Ν.2643/98, ώστε να αναγνωριστούν και να καθιερωθούν νέες σύγχρονες αντιλήψεις για την εργασία των αναπήρων, νέες σχέσεις με την εργοδοσία, έρευνα αγοράς για την προοπτική ενσωμάτωσης των αναπήρων, πρόβλεψη δίκαιων ποσοστώσεων και άνοιγμα νέων προστατευόμενων επαγγελμάτων για τους τυφλούς, δεδομένου ότι το μοναδικό προστατευόμενο επάγγελμα του τηλεφωνητή διαρκώς φθίνει λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, όπως: α) το επάγγελμα του βοηθού φυσικοθεραπευτή, το οποίο ασκείται από τυφλούς παγκοσμίως με απόλυτη επιτυχία περίπου την τελευταία εκατονταετία, β) το επάγγελμα του γραμματέα απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, το οποίο ασκούν ήδη τυφλοί, βεβαίως με τα ανάλογα προσόντα, σε πολλές χώρες με απόλυτη επιτυχία και γ) το παραϊατρικό επάγγελμα της εξετάστριας/ψηλαφίστριας μαστού, το οποίο ασκείται ήδη από τυφλές γυναίκες με την απαιτούμενη εξειδίκευση σε Ιταλία, Γερμανία κ.λπ. και σύμφωνα με επίσημες έρευνες βοηθά στην ανίχνευση 30% περισσότερων όγκων και κατά 50% μικρότερου μεγέθους από τους γυναικολόγους.

– Ζητάμε τη διαβεβαίωση του υπουργείου Εργασίας για τη μη εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ ως προς τη θέσπιση περιουσιακών και οικονομικών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος τυφλότητας, το οποίο χορηγείται προκειμένου να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες που απορρέουν από την αναπηρία, μια που δεν μπορούν να ισχύσουν εργαλεία και κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε κράτη τα οποία παρέχουν ίσα δικαιώματα στην πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία, στην πληροφορία και γενικά στην ποιότητα ζωής σε όλους τους πολίτες, με ή χωρίς αναπηρία, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που κατά γενική ομολογία διέρχεται ανθρωπιστική κρίση και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει στους πολίτες της με αναπηρία όλα τα παραπάνω.

– Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι και προβληματισμένοι για την κακή λειτουργία του μοναδικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) στη χώρα, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και διατηρεί παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε καμιά περίπτωση δε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι καλύπτει έστω και υποτυπωδώς τις ανάγκες των τυφλών. Η πλημμελής λειτουργία του ανωτέρω Κέντρου οφείλεται αφενός μεν στον απαρχαιωμένο Οργανισμό του, αφετέρου στη μη αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας που διαθέτει.

– Επαναφορά των μισθών των τυφλών εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2009, καθώς και επαναφορά των δώρων εορτών και του επιδόματος θερινών διακοπών.

– Επιβάλλεται η παροχή της πλήρους Εθνικής Σύνταξης στα άτομα με ποσοστό οπτικής αναπηρίας από 50% και άνω, ανεξαρτήτως των χρόνων ασφάλισης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στην οικογένεια του θανόντος υπάρχει μέλος με αναπηρία (τέκνο, σύζυγος) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να χορηγείται ολόκληρο το ποσό της Εθνικής Σύνταξης όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Επίσης η διάταξη της παραγράφου α του άρθρου 5 του Ν.3232/2004, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν.4075/2012 να εξακολουθήσει να ισχύει κανονικά.

– Για τους γονείς που έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, το ποσό της προσαύξησης της υπολογιζόμενης σύνταξης να γίνεται 20% και να χορηγείται εφ’ όρου ζωής για όσο το τέκνο είναι εν ζωή και δεν εργάζεται.

– Ζητάμε να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν στην απασχόληση των συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τον Ν.612/77, οι οποίες προβλέπουν τη μη αναστολή της καταβολής της σύνταξης εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται.

– Οι συνταξιούχοι του Ν.612/77 και συναφών νόμων να καταβάλουν εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 6% (σε περίπτωση λήψης 2 συντάξεων) μόνο από την κύρια και την επικουρική σύνταξη με το μεγαλύτερο ύψος, δεδομένου ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της οποίας τυγχάνουν είναι μία και μόνη.

– Ζητάμε να λαμβάνουν το επίδομα ανασφάλιστων υπερήλικων άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως αν οι ίδιοι ή ο ή η σύζυγος λαμβάνουν επίσης αναπηρικό επίδομα.

– Νομοθετική δέσμευση για την απαγόρευση λειτουργίας κερδοσκοπικών ιδρυμάτων προνοιακού χαρακτήρα και πλήρης ανάληψη των δομών αυτών από το Δημόσιο.
Να ψηφιστεί διάταξη για την επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων των τυφλών συνταξιούχων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στα επίπεδα Δεκεμβρίου 2009, καθώς και των δώρων εορτών και του επιδόματος θερινών διακοπών και για εξαίρεση από τις περικοπές του Ν.4111/13 και των τυφλών συνταξιούχων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξισωθούν με τους συναδέλφους τους του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη εξαιρεθεί, καθώς και με τους παραπληγικούς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

– Επιβάλλεται να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για τη λήψη του επιδόματος απολύτου αναπηρίας και από τους τυφλούς συνταξιούχους του Ν.Α.Τ., γήρατος και αναπηρίας, οι οποίοι πλέον είναι οι μόνοι που δεν δικαιούνται επίδομα απολύτου αναπηρίας ύψους 50% επί της καταβαλλόμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης.

– Κατάργηση της διάταξης με την οποία διακόπτεται η χορήγηση της κατώτατης σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες που είναι άτομα με αναπηρία, εφόσον αυτοί λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη και επίδομα αναπηρίας από την Πρόνοια.

Για την Υγεία:

– Ζητάμε την επίλυση όλων των προβλημάτων προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με πρόβλημα όρασης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των νοσοκομείων και όλων των μονάδων και υπηρεσιών υγείας που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., με τη δημιουργία οδηγών όδευσης, την τοποθέτηση ειδικών επιδαπέδιων λωρίδων προειδοποίησης για την ύπαρξη κλιμακοστασίου, την τοποθέτηση πινακίδων Braille και μεγεθυμένων γραμμάτων έξω από τις πόρτες ιατρείων, υπηρεσιών, διευθύνσεων και δωματίων νοσηλείας και με τον εξοπλισμό των ανελκυστήρων με ηχητική αναγγελία ορόφων και τοποθέτηση ενδείξεων Braille στα πλήκτρα.

– Ζητάμε την απαλλαγή των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης από την καταβολή χρηματικού αντιτίμου για τα απογευματινά ραντεβού των δημόσιων νοσοκομείων.

– Επιβάλλεται να κατοχυρωθεί νομοθετικά η υποχρεωτική αναγραφή σε μορφή Braille και σε μεγέθυνση, της ονομασίας και της ημερομηνίας λήξης σε όλα τα σκευάσματα των φαρμάκων.

– Ζητάμε την απαλλαγή με νομοθετική ρύθμιση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης από τη συμμετοχή στα φάρμακα.

– Επιβάλλεται η παροχή στους τυφλούς από τα ασφαλιστικά τους ταμεία ομιλούντων τεχνικών βοηθημάτων που έχουν σχέση με την υγεία πχ μετρητής σακχάρου, λευκό μπαστούνι, πιεσόμετρο, θερμόμετρο κ.λπ. και η απαλλαγή τους από τη συμμετοχή 25%.

– Θεωρούμε επιβεβλημένη την έγκριση της φροντίδας από αποκλειστική νοσοκόμα καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας στις περιπτώσεις που τα ταμεία εγκρίνουν ως αναγκαία την ως άνω περίθαλψη.

– Θεωρούμε ότι επιβάλλεται όχι μόνο να μην κλείσει καμία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά απεναντίας πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις για την εύρυθμη λειτουργία τους, και να δημιουργηθούν όσες νέες είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής και της υγείας των πασχόντων και την πρόληψη αναπηριών που πιθανόν θα δημιουργηθούν λόγω της έλλειψής τους, ιδιαίτερη μέριμνα δε πρέπει να ληφθεί για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και τη λειτουργία των θερμοκοιτίδων, η υποστελέχωση και η κακή λειτουργία των οποίων ευθύνεται για την πρόκληση βαριών αναπηριών, όπως η τύφλωση κλπ.

– Να προβλέπονται 2 συνεδρίες εργοθεραπείας και 2 συνεδρίες λογοθεραπείας ανά εβδομάδα οι οποίες θα αποζημιώνονται προς 25 ευρώ έκαστη.

– Σχετικά με την πρόβλεψη χορήγησης τεχνικών μέσων-βοηθημάτων υγείας για κωφούς/βαρήκοους και άτομα με τύφλωση/προβλήματα όρασης προτείνουμε:

– Τα Άτομα με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ) με πιστοποιημένη την αναπηρία τους από τα ΚΕ.Π.Α. και με ποσοστό 80% αναπηρία όρασης και άνω, δικαιούνται την παροχή τεχνικών, οπτικών βοηθημάτων/συσκευών και ηλεκτρονικών συσκευών ή προγραμμάτων ή συστημάτων, που αξιοποιούνται ως θεραπευτικά μέσα για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας και της βελτίωσης του οπτικού τους πεδίου, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση της υπολειπόμενης διαθέσιμης όρασης.

– Οι τυφλοί ασφαλισμένοι και τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης με ποσοστό 80% και άνω να δικαιούνται την παροχή:

– Σε παιδιά και μαθητές έως 18 ετών παροχή ειδών με μηδενική συμμετοχή έως αξίας 500 ευρώ ανά δύο έτη.

– Σε παιδιά και μαθητές έως 18 ετών παροχή ειδών με συμμετοχή 10% έως αξίας 1000 ευρώ ανά δύο έτη.

– Σε σπουδαστές και φοιτητές παροχή ειδών με συμμετοχή 10% έως αξίας 2000 ευρώ ανά δύο έτη.

– Σε εργαζόμενους, παροχή ειδών με συμμετοχή 10% έως αξίας 1000 ευρώ ανά δύο έτη.

– Σε συνταξιούχους, παροχή ειδών με μηδενική συμμετοχή έως αξίας 500 ευρώ ανά δύο έτη.

– Η παροχή ομιλούντων ιατρικών τεχνικών βοηθημάτων ή συσκευών ή χρηστικών τεχνικών βοηθημάτων (λευκά μπαστούνια, ομιλούντα θερμόμετρα, πιεσόμετρα, μετρητές σακχάρου κλπ.) με μηδενική συμμετοχή έως άξιας 200 ευρώ ανά δύο έτη ανεξαρτήτου ηλικίας.

– Έγκριση κάλυψης ποσού 1.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έκαστη για την τοποθέτηση πλαστικών οφθαλμικών προθέσεων και αντίστοιχα 800 ευρώ για τοποθέτηση γυάλινων οφθαλμικών προθέσεων ανά 5 έτη για άτομα άνω των 18 ετών ή όποτε ο θεράπων ιατρός θεωρεί αναγκαίο για ηλικίες από 0 έως 18 ετών.

Για την Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, την πληροφορία, τα προϊόντα, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό:

– Πρόβλεψη για την προσβασιμότητα στα νεοαναγειρόμενα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και σταδιακή μετατροπή των παλαιών ώστε να γίνουν προσβάσιμα μέσα σε μια πενταετία, καθώς και άμεση διαμόρφωση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές όλων των εξωτερικών χώρων των αστικών κέντρων (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα κ.λπ. με τους κατάλληλους οδηγούς όδευσης τυφλών απαλλαγμένους από κάθε λογής εμπόδια, ηχητικά σήματα σε όλες τις διαβάσεις των πόλεων κ.ά.) και κρατική επιχορήγηση για τη δημιουργία Σχολής Εκπαίδευσης Σκύλων οδηγών για τυφλούς.

– Σωστή και αποτελεσματική αναγγελία στάσεων στις αστικές συγκοινωνίες όλης της χώρας, καθώς και λειτουργία της τηλεματικής για ειδοποίηση έλευσης του λεωφορείου και σε φωνητική μορφή.

– Προσβασιμότητα όλων των ιστοσελίδων των δημόσιων φορέων και επιδότηση για την ανακατασκευή μη προσβάσιμων ιστοσελίδων ιδιωτικών φορέων γενικότερου ενδιαφέροντος.

– Πλοία προσβάσιμα στους τυφλούς και στα άτομα με προβλήματα όρασης, όχι μόνο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, αλλά και υποχρεωτικές μετασκευές εντός του πλοίου για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνηση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

– Προσβασιμότητα στα τηλεοπτικά προγράμματα και υποχρεωτικές μεταγλωττίσεις των συνεντεύξεων σε δελτία ειδήσεων .

– Δημιουργία κατάλληλης υποδομής στο Εθνικό Θέατρο για την ακουστική περιγραφή των παραστάσεων, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για κάθε έργο και πρόβλεψη των θέσεων που προορίζονται για άτομα με προβλήματα όρασης, στις δύο πρώτες σειρές.

– Δημιουργία αθλητικών κέντρων για τυφλούς καθώς και πρόβλεψη πρόσβασης στα λοιπά αθλητικά κέντρα για τους αθλητές και αθλούμενους με αναπηρία.

– Πρόσβαση στις ετικέτες των προϊόντων ως προς τα συστατικά τους, και ιδιαιτέρως στην ημερομηνία λήξης, με ειδικό λογισμικό στο κινητό που θα διαβάζει τις ειδικά προσαρμοσμένες ετικέτες.

– Ανεμπόδιστη πρόσβαση στις τραπεζικές συναλλαγές, με έκδοση χρεωστικής κάρτας, καθώς και πιστωτικής σε οποιοδήποτε τυφλό ή άτομο με προβλήματα όρασης που πληροί τις προϋποθέσεις, χωρίς περιορισμούς, καθώς και προσαρμογή όλων των ΑΤΜ για χρήση από την προαναφερθείσα κατηγορία ατόμων.
Για τα δικαιοπρακτικά δικαιώματα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη:

– Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζει τους τυφλούς είναι η περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα (απαιτείται παρουσία μαρτύρων για την υπογραφή των τυφλών ατόμων για τις τραπεζικές τους συναλλαγές τους, ενώπιον συμβολαιογράφων κ.λπ.), γεγονός που δυσκολεύει αφάνταστα την καθημερινότητά μας και παραβιάζει το απόρρητο των προσωπικών μας δεδομένων. Άλλωστε σταδιακά καθιερώνεται σε κάποιους τομείς και η ηλεκτρονική υπογραφή.

– Ζητάμε την υπαγωγή των νοσοκομείων των φυλακών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την παροχή ουσιαστικής ιατρικής περίθαλψης στους κρατουμένους και δη στα άτομα με αναπηρία ή σε όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Προτάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών:

– Ενόψει της επαναξιολόγησης όλων των φοροαπαλλαγών, ζητάμε τη διατήρησή τους στους μισθούς και τις συντάξεις των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και την επέκταση στα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι σημειωτέον είναι ελάχιστοι στον αριθμό, μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας. Σε άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω τα οποία έχουν ως μοναδικό φορολογητέο εισόδημα ποσά που προέρχονται από τυχόν ενοίκια, ζητάμε πλήρη φοροαπαλλαγή μέχρι το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ και φορολόγηση 10% μέχρι τις τριάντα χιλιάδες ευρώ.

– Ενόψει της αναθεώρησης του καθεστώτος επιβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α., ζητάμε την πλήρη απαλλαγή της πρώτης κατοικίας μέχρι 120τ.μ., προσαυξανόμενη κατά 20τ.μ. ανά προστατευόμενο μέλος, εφόσον αυτή ιδιοκατοικείται ή της μοναδικής κατοικίας η οποία ανήκει κατά ψιλή κυριότητα, επικαρπία ή και τα δύο σε τυφλό ή άτομο με σοβαρό πρόβλημα όρασης και τη φορολόγηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας μέχρι του ύψους των 250.000 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 50.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, με το ποσό των 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό, όπως κατά τη διάρκεια ισχύος του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Επίσης, ζητάμε απαλλαγή από την επιβολή φόρου σε ακαλλιέργητα αγροτεμάχια και μειωμένο φόρο στις καλλιεργούμενες εκτάσεις οι οποίες αποφέρουν εισόδημα σε τυφλούς που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Ο.Γ.Α. ή είναι άνεργοι.

– Ζητάμε την προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας που ανήκει σε τυφλό ή άτομο με σοβαρά προβλήματα όρασης, εφόσον αυτή ιδιοκατοικείται ή της μοναδικής κατοικίας η οποία ανήκει κατά ψιλή κυριότητα, επικαρπία ή και τα δύο σε άτομα των ως άνω κατηγοριών, καθώς και τη μη πώληση στεγαστικού ή καταναλωτικού δανείου που ανήκει σε τυφλό ή σε άτομο με πρόβλημα όρασης σε ξένα funds.

– Σχετικά με το μέρισμα που λαμβάνουν οι τυφλοί συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς και οι τυφλοί συνταξιούχοι στρατιωτικοί από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ζητάμε τη συνέχιση επιδότησής του από τον κρατικό προϋπολογισμό ή εναλλακτικά την εξαίρεση από την περικοπή της 1ης Ιουλίου 2016, εφόσον με τις δύο προαναφερθείσες περικοπές το μέρισμα έχει μειωθεί μέχρι 70%, μείωση πολύ σοβαρή στις χαλεπές οικονομικά ημέρες που διανύουμε ως Χώρα. Σημειώνουμε ότι οι ως άνω συνταξιούχοι δεν υπερβαίνουν τα 100 άτομα, στοιχείο που είναι πολύ εύκολο να διασταυρωθεί.

– Ζητάμε την εναρμόνιση με τον ιδιωτικό τομέα του ποσοστού αναπηρίας, ήτοι 80% και άνω, για όλες τις θετικές διακρίσεις που απολάβουν τα άτομα με βαριά αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί κ.λπ.), όπως φοροαπαλλαγές μισθών και συντάξεων, απαλλαγή από εισφορά αλληλεγγύης, αφορολόγητο αυτοκίνητο κ.λπ.

Προτάσεις για την εξυπηρέτηση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης από τη Δημόσια Διοίκηση και την παροχή φροντίδας στο σπίτι.

– Ανάπτυξη των υπηρεσιών για τη φροντίδα στο σπίτι σε επίπεδο Δήμων με σταθερή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με ταυτόχρονη καταγραφή των τυφλών σε κάθε Δήμο.

– Άμεση έκδοση εγκυκλίου ή διευκρίνιση για την ισχύ σχετικής παλαιότερης, που θα επιβάλλει την υποχρέωση των υπαλλήλων να συμπληρώνουν τις απαιτούμενες αιτήσεις, αναφορές κ.λπ. για λογαριασμό των τυφλών και των ατόμων με πρόβλημα όρασης, η οποία να διανεμηθεί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τους οργανισμούς και φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να διευκολυνθεί, χωρίς κανένα οικονομικό κόστος η καθημερινότητα του τυφλού πολίτη.

Με εκτίμηση

Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γιαλλούρης

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Τσαβαλιά

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή