Άνδρας που κρατάει χαρτονομίσματα τον 10€ στα χέρια

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει για δικαιολογητικά, χρηματικά ποσά, δικαιούχους και κατηγορίες αναπήρων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

I. Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους.

1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:

α) ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
β) ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
γ) παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

2. Θεσμικό πλαίσιο

1. Το άρθρο 22 παρ. 1 και 5 του ν. 2646/1998 (φεκ Α 236) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.
2. Η παρ.5 του άρθρου 4 του ν 2345/1995 (ΦΕΚ Α 213), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 τουν.3627/2007, ΦΕΚ Α 292/24.12.2007 και το άρθρο 16 παρ.1 Ν.3868/2010,ΦΕΚ Α 129/3.8.2010. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
3. Κ.Υ.Α. Π3α/Φ15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008 (Φ.Ε.Κ.1313/7-7-08, τ.Β΄) περί χορηγήσεως επιδόματος Κίνησης. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ η οποία καθορίζει και το ποσό
4. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) (ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΠΑ)

3. Προϋποθέσεις:

α. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου. β. Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελει κώλυμα για τη χορήγηση του επιδόματος. γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 € μηνιαίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘). Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

6. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως «ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

7. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

8. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

9. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

10. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

II. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.

1. To διατροφικό επίδομα χορηγείται σε:

α. Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή κάθαρση.

β. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

2. Θεσμικό πλαίσιο

1) Υπουργική απόφαση Α2γ/5014 (Οικονομικών και Υγείας της 19.7/13.8.82 (Β΄591) Έγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
2) Υπουργική απόφαση Υ1/ΓΠ.οικ.84391/27.6.2007(ΦΕΚ 1165/11.7.2007 τ.Β) Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.
3) ΚΥΑ αριθμ. Υ1/Γ.Π.ΟΙΚ. 102431(ΦΕΚ Β΄ 1519/1.9.2008) Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.
4) Υπουργική απόφαση Υ1/Γ.Π.οικ. 101270/17.7-4.8.2009 (ΦΕΚ Β΄1591/4.8.2009) επέκταση και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων πέραν των Ελλήνων.
5) ΥΑ Υ1/Γ.Π. οικ. 38764/29.3.2012 (ΦΕΚ Β΄1239/11.4.2012) επέκταση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και σε όσους έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω και ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχου, σπληνός, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, νεφρού, καρδιάς και πνευμόνων.

3. Προϋπόθεση

Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος.

Δικαιολογητικά:

Απαιτείται η προσκόμιση :
1. Γνωμάτευσης ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.
2. Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή. Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από την επιτροπή των ΚΕΠΑ.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

6. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως «ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

7. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

8. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

9. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

10. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

11. Πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

ΙΙΙ. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:

α) Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,

β) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος,

γ) Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο και ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

δ) Εντάσσονται επίσης τα άτομα με αναπηρία που είναι άμεσα ασφαλισμένα, αλλά δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

2. Θεσμικό πλαίσιο

1. Η αριθ. Γ4Β/Φ.32/οικ.3298/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 39Β) (εκκαθαριστικό)
2. Η αριθ. Γ4α/φ. 225/Οικ. 2206/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 559Β)
3. Η αριθ. Γ4α/Φ225/οικ.161/1989 KYA (ΦΕΚ108Β) (ΒΑΣΙΚΗ)
4. Η αριθ. 2070235/7915/0022/1989 KYA (ΦΕΚ700Β)
5. Η αριθ. Γ4β/φ32/οικ. 591/1989 KYA (ΦΕΚ174Β) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
6. Η αριθ. Π4γ/Φ225/οικ. 2866/1995 KYA (ΦΕΚ629Β) (ΒΑΣΙΚΗ)
7. Η αριθ. Π4γ/Φ421/Φ422/Φ221/οικ. 6286/1997 KYA (ΦΕΚ997Β)
8. Η αριθ. Δ29Α/φ32/ΓΠ/οικ.10804/528/2013 KYA (ΦΕΚ1189Β) ΒΑΣΙΚΗ
9. Η αριθ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 931Β) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το έτος 2011
10. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ

3. Προϋποθέσεις:

α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Αναπηρία.
β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται.
Στα ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους, ίση ή μικρότερη της προβλεπομένης, καταβάλλεται ολόκληρο το χορηγούμενο επίδομα.
γ. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Δικαιολογητικά:

Οι άμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη σύνταξης.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313€ μηνιαίως.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

⇒ Δικαιούχοι του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας είναι:

1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι (από το σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή.
2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους, μικρότερη ή ίση του επιδόματος της βαριάς Αναπηρίας.
4. Ανασφάλιστοι.
5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.
6. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

IV. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:

α. Βαριά νοητική υστέρηση, ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.
β. Σύνδρομο Down με συνοδό, βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
γ. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

2. Θεσμικό πλαίσιο

1. Η αριθ. Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 KYA (ΦΕΚ724Β) (ΒΑΣΙΚΗ)
2. Η αριθ Γ4Β/Φ. 423/οικ. 1167/1984 ΚΥΑ (ΦΕΚ 289/Β)
3. Η αριθ. Γ4β/Φ.423/οικ.2208/1988 KYA (ΦΕΚ559Β)
4. Η αριθ. Γ4Β/Φ.32/οικ.3298/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 39Β)(εκκαθαριστικό)
5. Η αριθ. Π4γ/Φ.421/Φ422/Φ221/οικ. 6286/1997 KYA (ΦΕΚ997Β)
6. Η αριθ. Δ29α/Φ. 32/ΓΠ/οικ 10808/531/2013 (965Β) (ΒΑΣΙΚΗ) (Τίτλος προγράμματος-ΚΕΠΑ)
7. Η αριθ. Γ4Β/Φ.32/οικ.591/1989 ΚΥΑ (ΦΕΚ 174Β) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8. Η αριθ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ(ΦΕΚ 931Β) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το έτος 2011
9. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

3. Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερο από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α85).
β. Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.
γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

V. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα που κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ότι:

α) έχουν παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση), με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ή με παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγίαπαραπάρεση) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, λόγω νόσου ή βλάβης (προσδιορισμός αυτής) [άρθρο 1 ν.1140/1981]
β) έχουν νόσο ή πάθηση ή βλάβη (προσδιορισμός αυτής) που έχει επιφέρει αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, αντίστοιχης μορφής με την παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση), ή παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία – παραπάρεση), λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των μυών (ρητή αναφορά στην ανάλογη κατηγορία) [άρθρο 22 παρ.5 ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄)]
γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό (ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών) [άρθρο 21 ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄)]

2. Θεσμικό πλαίσιο

1. Το άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 2646/1998 (φεκ Α 236)
2. αρθ 21 παρ. Α6 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α)
3. αρθ. 3 του ν. 1284/1982 (Α114)
4. Το αρ.8 του ν. 4331/2015 ΦΕΚ69Α)
5. Η αριθ 115750/3006/10-09-1981 (ΦΕΚ 572/Β) ΚΥΑ:
6. Η αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1931/82 ΚΥΑ (ΦΕΚ 724Β) ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ
7. Η αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1499/83 ΚΥΑ.(ΦΕΚ 366Β)
8. ΥΑ 613//1983 (ΥΑ 61384/1638 ΦΕΚ Β 324 1983) ΔΗΜΟΣΙΟΥ
9. Η αριθ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1594/Β) ΔΗΜΟΣΙΟ
10. Η αριθ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ221/Φ.221/Οικ. 6286/1997ΚΥΑ (ΦΕΚ997Β)
11. Η αριθ. Δ29Α/φ32/ΓΠ/οικ.10804/528/2013 KYA (ΦΕΚ1189Β
12. Η αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 931Β) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το έτος 2011
13. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ

3. Δικαιούχα πρόσωπα:

α1. Τετραπληγικοί – παραπληγικοί (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι Ασφαλιστικών Οργανισμών.
α2. Τετραπληγικοί – παραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι που παίρνουν σύνταξη Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ (ν.1296/1982 ΦΕΚ Α128, όπως ισχύει) καθώς και τα πρόσωπα που λαμβάνουν το επίδομα που προβλέπεται από το άρθρο 93 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α85).
β. Συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ασφαλισμένοι στον Οίκο Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν την ίδια αναπηρία.
γ. Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, υπάλληλοι των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ εν ενεργεία και συνταξιούχοι, δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση, που είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν την ίδια αναπηρία. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια), όπως ορίζεται από την παρ. 7 της 59015/1578/1984 (Β΄ 460΄).
δ. Στην κατηγορία των ανασφάλιστων επίσης εντάσσονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν. 1140/81), γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

4. Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που συντρέχει υπέρ των δικαιούχων οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπομένης, θα παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος.
β. Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι, εφόσον περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε προβλεπόμενου επιδόματος. Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ της εκάστοτε προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά:

Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωϊδρυματικού βοηθήματος.

5.Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771€ μηνιαίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.
2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).
4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

VI. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:
α. Μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιµία, αιµοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιµία – οµόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιµία – µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
β. Αιμορροφιλία Α, αιµορροφιλία Β, συγγενείς αιµορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
γ. Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
δ. Πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

2. Θεσμικό πλαίσιο
1) Κ.Υ.Α. Γ4/Φ167/2073/13-8-82(Φ.Ε.Κ.640/82,τ.Β΄) «περί εγκρίσεως εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα με το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 50/Β/1983 ΒΑΣΙΚΗ
2) Κ.Υ.Α. Π4γ/Φ222/Φ225/οικ.4711/10-11-94(Φ.Ε.Κ.872/25-11-94, τ.Β΄) «περί υπαγωγής των πασχόντων από AIDS στο πρόγραμμα μεσογειακής αναιμίας»
3) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/21-5-08 τΒ΄) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το 2011.
4) ΥΑ Π3α//2011 (ΥΑ Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.19338 ΦΕΚ Β 430 2011
5) ΥΑ Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 ΦΕΚ Β 1271 2013 ΒΑΣΙΚΗ
6) ΥΑ Π3α//2009 (ΥΑ Π3α/Γ.167/Γ.Π.οικ.70548 ΦΕΚ Β 1066 2009)
7) ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

3. Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Στην περίπτωση που εισπράττουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα για την αιτία αυτή.
β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως ενώ στους πάσχοντες από αιμορροφιλία – AIDS σε 697€ μηνιαίως .

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

VII. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:

α. Κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών.
β. Κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19-65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.
γ. Κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.

2. Θεσμικό πλαίσιο

1) Κ.Υ.Α. Δ36/423/1973 (Φ.Ε.Κ. 306 Β’) «περί επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας μέχρι και 18 ετών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από: ΒΑΣΙΚΗ
i) την παρ. 2 της υπ΄ αριθ. Π4Γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ΟΙΚ. 6286/97 (ΦΕΚ Β 997) απόφασης Υπ. Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας,
ii) την παρ. 4 της 56/1980 (ΦΕΚ Β΄291) απόφασης Υπ. Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
iii) την παρ. 1 της 56/1980 (ΦΕΚ Β΄291) απόφασης Υπ. Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
2) ΥΑ Γ4β//1984 (ΥΑ Γ4β/Φ.422/οικ.1904 ΦΕΚ Β 479 1984
3) ΥΑ Γ4///1985 (ΥΑ Γ4/Φ.422/οικ.1142 ΦΕΚ Β 228 1985
4) ΚΥΑ Γ4/Φ.112/ΟΙΚ. 1929/1987 (ΦΕΚ724 τ.β)
5) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/21-5-08 τΒ΄) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το 2011.
6) ΥΑ Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527 ΦΕΚ Β 965 2013 ΒΑΣΙΚΗ
7) ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ

3. Προϋποθέσεις ένταξης:

α. Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, θα χορηγείται η διαφορά. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό οργανισμό.
β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα.

Δικαιολογητικά:

Τα άτομα από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν (σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης) θα φέρουν βεβαίωση φοίτησης.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

VΙII. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης

1. Στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης εντάσσονται:

Τα άτομα που θα κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

2. Θεσμικό πλαίσιο

1. αρ. 1, 2 Ν. 1904/1951 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)
2. Ν.Δ. 57/1973
3. Ν.Δ. 162/1973
4. Ν.958/1979, (ΤΡΟΠ Ν 1904/1951)
5. αρθ. 8 του ν. 4331/2015 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΥ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ)
6. ΚΥΑ 1480/81 (ΦΕΚ Β 457) (ΒΑΣΙΚΗ)
7. ΚΥΑ. Γ4/ Φ.421/οικ 1130/84 ΦΕΚ 289Β/1984 (ΒΑΣΙΚΗ)
8. (ΥΑ Γ4/Φ 421/οικ 1143 (ΦΕΚ Β 228 1985): Αύξηση χρηματικών βοηθημάτων καταβαλλομένων σε τυφλούς
9. ΚΥΑ Π4γ/Φ. 421/Φ. 221/οικ 6286 (ΦΕΚ Β’ 997/11.11.1997)
10. ΚΥΑ Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 ΦΕΚ Β 1189 2013 (ΒΑΣΙΚΗ – ένταξη ΚΕΠΑ)
11. ΚΥΑ Π3α/Φ.18/Γ.Π. οικ. 63731 ΦΕΚ Β 931/21.5.2008) ΠΟΣΑ
12. ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ

3. Δικαιούχα πρόσωπα:

α1. Εργαζόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή για ίδιο λογαριασμό, εφόσον είναι ασφαλισμένοι άμεσα για την εργασία τους αυτή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.
α2. Συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ).
β1. Άνεργοι ανασφάλιστοι.
β2. Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, που έχουν απολυθεί από την εργασία τους, αλλά διατηρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.
β3. Έμμεσα ασφαλισμένοι, είτε λαμβάνουν σύνταξη είτε όχι.
γ. Πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι.
δ. Εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.
ε. Μη εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.
στ. Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι.
ζ. Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους.
4. Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται σε αυτούς η διαφορά.

Η λήψη σύνταξης γήρατος από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα.

Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου επιφέρει διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας.

Δικαιολογητικά:

– Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας.
– Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους θα προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας.

5. Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους έχει ως εξής:

α) Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι 362 €
β) Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές 697 €
γ) Εργαζόμενοι φοιτητές 362 €
δ) Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 362 €
ε) Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία 697 €
στ) Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους 697 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

IX. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:

α. Εγκεφαλική παράλυση, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, ηλικίας 0-18 ετών, εκτός αν παίρνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικά, παραπληγικά, βάσει των διατάξεων των ν.1140/1981 (Α΄68) και ν.1284/1982 (Α 114).
β. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης:
– Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
– Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που είναι δικαιούχοι του επιδόματος του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας της οικογένειας»
– Τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση, των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων του ν.4051/1960 (ΦΕΚ Α68) και του Β.Δ. 669/1961(ΦΕΚ Α158).

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 του ν.4472/2017

2. Θεσμικό πλαίσιο

1) Την αριθ. Γ4α//Φ224/οικ.1434/1984 KYA (ΦΕΚ441Β) ΒΑΣΙΚΗ
2) Την αριθ. Γ4β/φ.32/οικ. 3298/1988 (39Β) (Εκκαθαριστικό)
3) Την αριθ. Γ4β/φ.32/οικ.591/1989 (174Β) (ανεξάρτητα από το εισόδημα)
4) Την αριθ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 931Β) ΠΟΣΑ
5) ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014) ΚΕΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ

3. Προϋποθέσεις ένταξης:

α. Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από οποιονδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προνοιακό βοήθημα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπομένης. Στην περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, καταβάλλεται σε αυτούς η διαφορά.
β. Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός Οργανισμός ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κ.λπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος. Αν τη δαπάνη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 697€ μηνιαίως.

Δικαιολογητικά:
Για τα άτομα από 18 ετών και άνω με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Έλληνες Πολίτες.

2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).

4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»

6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»

7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Παραθέτουμε κατωτέρω τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν από τον αιτούντα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης:

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να προσέρχονται στα Κέντρα Κοινότητας της Αττικής ή στην Κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ γνωρίζοντας τον ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους μόνον την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους) και ένα Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).

Ειδικές περιπτώσεις :

1. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για τρίτο άτομο, θα πρέπει να φέρει μαζί του νομιμοποιητικό έγγραφο για να υποβάλει την αίτηση (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, ή πληρεξούσιο σε ισχύ ή απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εάν υπάρχει διαζύγιο θα πρέπει να προσκομίσουν νομιμοποιητικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ποιός έχει την επιμέλεια του παιδιού.

2. Εάν ο αιτών είναι πολίτης τρίτης χώρας το απαιτούμενο, ανά περίπτωση, νομιμοποιητικό έγγραφο. (Αναλυτικές οδηγίες στις κατηγορίες δικαιούχων)

Για ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων, απαιτείται ο αιτών να φέρει μαζί του επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

1. Για χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.:
– Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του Κέντρου και θεωρημένη από τον Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. όπου βεβαιώνεται ότι ο αιτών έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. (Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από την επιτροπή των ΚΕΠΑ).
– Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου αιμοκάθαρσης, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.

2. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία:
Οι άμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη σύνταξης.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο φορέας απαντά στο αίτημα και δίνει τη βεβαίωση άμεσα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο φορέας για να απαντήσει εάν κάποιος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ζητά την απόφαση των ΚΕΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (εκτυπωμένο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΚΑ ή από την υπηρεσία του ΙΚΑ).

3. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου:
Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ, ΟΓΑ,ΟΑΕΕ) θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωϊδρυματικού επιδόματος.

4. Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
Τα άτομα από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν (σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης) θα φέρουν βεβαίωση φοίτησης.

5. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
Για τα άτομα από 18 ετών και άνω με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης.

6. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης
– Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας.
– Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους θα προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ τα εξης:

1. Δεν απαιτείται συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης για την υποβολή της αίτησης

2. Στα Κέντρα Κοινότητας δεν θα τηρούνται φυσικοί φάκελοι των αιτήσεων. Για τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι αιτούντες κατά τα όσα προαναφέρθηκαν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος και ανάρτησης με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, Δ/ση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων, Πατησίων 30, ΤΚ 10170, όπου θα τηρείται το φυσικό αρχείο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ.

1. Δικαιούχοι των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων είναι οι κάτωθι υπήκοοι:

α. Έλληνες Πολίτες. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.
β. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (Πίν. 1), Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε»
γ. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) (Πίν. 2) Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
δ. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Πίν 3). Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας Πολίτης ή Πολίτης ΕΕ ή πολίτης ΕΕΟΧ ή πολίτης κράτους που περιλαμβάνεται στην κυρωμένη Ευρωπαϊκής Σύμβασης με το ν.δ. 4017/1959.

Παρακαλώ επιλέξτε από τις παρακάτω Κατηγορίες Υπηκοότητας:

α. Αναγνωρισμένος πρόσφυγας που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, του οποίου το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
β.«Πολίτης τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.». Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
γ. Πολίτης τρίτης χώρας δικαιούχος καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
δ. Πολίτης τρίτης χώρας που του έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

Επίσης, αναφορικά με τους αιτούντες άσυλο, ισχύει το άρθρο 2 της παραγράφου 12 του ΠΔ 220/2007 (ΦΕΚ 251, Α΄), όπου ορίζεται ότι «Σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω, που βεβαιώνεται με γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί επίδομα αναπηρίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση της αίτησης, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας.».

2. Στο επίδομα κίνησης, εκτός των ανωτέρω πολιτών δικαιούχων, θα πρέπει να προστεθούν ως δικαιούχοι:
«Ομογενής» Απαιτείται η προσκόμιση «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

3. Στο διατροφικό επίδομα, εκτός των ανωτέρω πολιτών δικαιούχων, θα πρέπει να προστεθούν ως δικαιούχοι:
α) «Ομογενής» Απαιτείται η προσκόμιση «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως «ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ» δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.
β) πολίτης κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (πιν. 4). Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής σε ισχύ.

Πηγή: www.opeka.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή